CENTER RESEARCH LABORATORYยินดีต้อนรับสู่ ห้องปฎิบัติการวิจัยกลาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องปฎิบัติการวิจัยกลาง คณะวิทยาศาสตร์การแทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน การท้าวิจัย และบริการวิชาการ ของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บริการห้องปฎิบัติการ

บริการห้องปฎิบัติการวิจัยกลาง จำนวน 13 ห้อง เช่น ห้องโรคติดเชื้อ ห้องศึกษาค้นคว้าอิสระ ห้องปฎิบัติการวิจัยเซลล์และชีวโมเลกุล ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ห้องปฎิบัติการทางคลินิก

Learn More

บริการเครื่องมือ

มีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถวิเคราะห์ได้แม่นยำ เพียงพอต่อการใช้ในการเรียนการสอน การทำวิจัย และวิเคราะห์สารตัวอย่าง มีครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ครบครัน

Learn More

มาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อน ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.

Learn More