ระบบการจัดการเอกสารออนไลน์

Document Management Online System


สำหรับงาน นโยบายและแผน

สำนักงานธุรการ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา