สโมสรนิสิต

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา

Honest    Discipline    Volunteer

Student Club, School of Medical Sciences, University of Phayao