Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด ดาวรุ่งลูกทุ่ง ม.พะเยา

 

     คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง “ดาวรุ่งลูกทุ่ง ม.พะเยา” ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกิจการนิสิตร่วมกับวงดนตรีลูกทุ่ง ม.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนและนิสิตที่มีใจรักในเพลงลูกทุ่งได้แสดงความสามารถ อันเป็นการส่งเสริมและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทยให้คงอยู่สืบไป  

     ซึ่งผลการตัดสินประเภทมหาวิทยาลัยพะเยา คณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยการศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรางวัลชมเชย คณะแพทยศาสตร์

     สำหรับทีมของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วมประกวด ประกอบไปด้วย นักร้องหญิง นางสาวขนิษฐา บุญล้วน ผู้แสดงประกอบหางเครื่อง 18 คน ได้แก่ นางสาวอรจิรา จอมธรรม นายนันทวัฒน์ พิจารณ์วณิช นางสาวอัจฉรา สัมมา นางสาวสุรัสวดี ปิยดิลก นายศุภวัฒน์ ชูจันทร์ นายศิวกร ไกลถิ่น นายคุณัญชัย แสงพรม นายเสกศักดิ์ เกศณรายณ์ นายสุธี คำสอน นางสาวกิศติยาวรรณ ศรัยานนท์ นายทศพล ควรพันธ์ นางสาววิศัลย์ศยา โวหารเสาวภาคย์ นางสาวณัฐชยา นวลทา นางสาววรัญญา โยมา นายณัฐกานต์ ทรัพย์เมฆ นายอนุจินต์ พรหมสุข นางสาวชุติกาญจน์ พุฒลา และนายอรรถชัย สมมิตร โดยมี ดร.มารุต แก้ววงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

-----------------รับชมภาพเพิ่มเติม Click ------------------

ภาพ/ข้อมูล : ดร.มารุต แก้ววงศ์

ข้อมูล : นายสุธี คำสอน

ภาพ: กองกิจการนิสิต

เรียบเรียง : พัชรินทร์ ใจข้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top