Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่าและว่าที่บัณฑิต จึงได้จัดทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและว่าที่บัณฑิต

ด้วยการออกแบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าและว่าที่บัณฑิต เพื่อติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวสารถึงศิษย์เก่าและว่าที่บัณฑิต นอกจากนี้ยังได้ทำการสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดี

ที่ได้ให้ความร่วมมือและสละเวลาเข้ามากรอกข้อมูล เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา โดย ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้จับรางวัลดังกล่าว

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับร่มวิทย์แพทย์จำนวน 5 รางวัล รายชื่อดังต่อไปนี้

1.น.ส.ชลิดา ใจเย็น รหัสนิสิต 55090043
หลักสูตรชีวเคมี

2.น.ส.ธัญปวีณ์ (อรทัย) กมลหาญ
รหัสนิสิต 53061546 หลักสูตรจุลชีววิทยา

3.นายอนุสรณ์ ทินอยู่
รหัสนิสิต 54091087 หลักสูตรจุลชีววิทยา

4.น.ส.สุนิษา เรืองอยู่
รหัสนิสิต 55093338 หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

5.น.ส.ณัฐธิดา เมืองมา
รหัสนิสิต 53332245 หลักสูตรจุลชีววิทยา

ทั้งนี้ ทางคณะจะมีกิจกรรมติดต่อกับศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณศิษย์เก่าที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางคณะด้วยดีเสมอมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top