Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการ เชื่อมสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร

  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการ “เชื่อมสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในคณะให้มีความสามัคคีและสร้างความคุ้นเคยระหว่างคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะและนิสิตที่เข้าร่วม ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและร่วมแข่งขันกีฬาทุกประเภท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันฟุตซอล และแชร์บอลแบบคละเพศและสถานะ กล่าวคือ ในแต่ละการแข่งขัน ต้องมีนิสิตทั้งชายหญิง รวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่อยู่ในทีม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย วิ่งกระสอบ, กินวิบาก, เกมกู้ระเบิด, โยนลูกโป่งน้ำ และชักเย่อ บรรยากาศภายในงานทั้งกองเชียร์และนักกีฬา เต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีนิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา ชีวเคมี โภชนาการและโภชนบำบัด คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน

 

ภาพ/ข้อมูล: ดร.มารุต แก้ววงศ์ 

เรียบเรียง : พัชรินทร์ ใจข้อ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top