Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ CE11206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ โดยมี ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิต กิจกรรมประกอบไปด้วย การแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา การแนะนำบุคลากรสายสนับสนุนที่นิสิตต้องติดต่อประสานงานในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ การชี้แจงรายละเอียดระบบบริการการศึกษาของคณะ

นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงรายละเอียดด้านกิจการนิสิต ระเบียบนิสิต งานทุนการศึกษาต่างๆ  โดย ดร.มารุต แก้ววงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต การปฐมนิเทศหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรและคณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้นิสิตได้ซักถามข้อสงสัย และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักคณาจารย์และบุคลากรในคณะ ตลอดจนเนื้อหากระบวนวิชาต่างๆ ที่นิสิตต้องศึกษาจนจบหลักสูตรตลาดแรงงานที่รองรับหลังจากสำเร็จการศึกษาทั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวในการเรียนมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

พัชรินทร์ ใจข้อ/เรียงเรียง

นางสาว อัจฉรา สิมมา นายอนุจินต์ พรหมสุข นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์/ภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th         

         

Go to top