Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2560

สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาจัดโครงการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรจุลชีววิทยา

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดโครงการ “เชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรจุลชีววิทยา” เพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในทุกระดับการศึกษา ได้มีการทำกิจกรรม ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพพลามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าจัดขึ้น ณ ห้อง UB004  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการแนะนำอาจารย์ และบุคลากรภายในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มีการผูกข้อมือสานสัมพันธ์ชาวจุลชีววิทยา การประกวดการแสดง หัวข้อ นิทานแสนสุข ของนิสิตแต่ละชั้นปี ส่วนภาคบ่าย มีการแข่งขันกีฬาฮาเฮเชื่อมสัมพันธ์ พิธีมอบของรางวัล และแลกของขวัญ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

 

ดร.ธัชพล เมธารัชกุล /ข้อมูล ภาพ

พัชรินทร์ ใจข้อ / เรียงเรียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th         

         

Go to top