Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดโครงการนิสิตวิทย์แพทย์ ใจอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านดาวเรือง ต.จำปาหวาย อ.เมืองพะเยา

>>>> รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่ <<<<

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมโครงการนิสิตวิทย์แพทย์ ใจอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านดาวเรือง (กรุงเทพ 17) ต.จำปาหวาย อ.เมืองพะเยา โดยมีอาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

อาจารย์นิคม นาคสุพรรณ อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ได้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมกว่าหนึ่งร้อยคน มาร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มกันทำงาน ทั้งมุงหลังคาตาข่ายสนามเด็กปฐมวัย จัดห้องสมุดโรงเรียน ทาสีและเปลี่ยนธงชาติ ธงอาเซียน ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการ การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนการแสดงรอบกองไฟ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

สำหรับโครงการนิสิตวิทย์แพทย์ ใจอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ ให้นิสิตใช้เวลาว่างปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนที่ยังขาดแคลน โดยใช้ความรู้ความสามารถมาสร้างประโยชน์แก่สังคม เรียนรู้การทำงานร่วมกันและที่สำคัญที่สุด คือการเสียสละอุทิศตนของนิสิตเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา” ตามลักษณะนิสิตพึงประสงค์ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กำหนดไว้ โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

 

อาจารย์นิคม นาคสุพรรณ /ข้อมูล

พัชรินทร์ ใจข้อ/ เรียบเรียงข่าว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th         

         

Go to top