Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

“การอบรมพยาบาลเบื้องต้น เบื้องหลังของการรับน้องปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่”

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่  ณ ห้อง CE04201 โดยมี อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม มีอาจารย์ นักวิชาการศึกษา และนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ กล่าวว่า โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการ นันทนาการ และการฝึกระเบียบวินัยกับนิสิตใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีรุ่นพี่และสโมสรนิสิตเป็นผู้ดูแลกิจกรรม แต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีเหตุฉุกเฉินที่นิสิตที่เข้ารับกิจกรรมเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรม โดยดร.มารุต แก้ววงศ์ อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากเห็นความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาทิ เป็นลม ภาวะหายใจเร็วเกิน (Hyperventilation) ปวดท้อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที จากความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเชิญ อาจารย์จุฑาพงศ์ เตชะสืบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่” ซึ่งทางสโมสรนิสิตจะต้องนำความรู้และข้อปฏิบัติที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่ และเน้นเจตนารมณ์ในการดูแลนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้มีการรับน้องอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ลดความกังวล เสริมความมั่นใจในแนวทางการรับน้องของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมปลอดภัยไม่มีความรุนแรง ไม่เกิดอันตรายอย่างแน่นอน

 

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์  /ภาพ/ข้อมูล

พัชรินทร์ ใจข้อ /เรียบเรียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort