Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office  เพิ่มทักษะการทำงานให้แก่นิสิต

     สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft office ให้แก่นิสิตหลักสูตรชีวเคมี ชั้นปีที่ 3และ4 จำนวน 50 คน เพื่อให้นิสิตสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Word, Excel, Powerpoint ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย รายวิชาสัมนา และรายวิชาการศึกษาอิสระ เพิ่มทักษะการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม และ วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

           

จุฑามาศ เทพมาลี/ข้อมูล 

นิจติยา สุววรณสม/ภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort