ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดวัดและบันทึกผลทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชุด วัดและบันทึกผลทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท ล้วน) ตามรายละเอียดนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม