ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 46 รายการ

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มืความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสือมสภาพจำนวน 46 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยวาจา (ปากเปล่า) ตามรายลละเอียดแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม