Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

หลักสูตรชีวเคมี เน้นฝึกกระบวนการคิดและสร้างสรรค์การทำงานวิจัย  ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย

 

มื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์ประจำหลักสูตรชีวเคมี นำนิสิตหลักสูตรชีวเคมี ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (361301) ฝึกทักษะการเขียนและการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย เน้นกระบวนการของการทำงานวิจัย ร่างขั้นตอนการทดลอง และคาดคะเนผลการทดลอง โดยจุดที่น่าสนใจในขั้นตอนการนำเสนอก็คือ ส่วนของผลการทดลอง เนื่องจากไม่ได้ทำการทดลองจริง อาจารย์จึงออกแบบให้นิสิตสมมุติรูปแบบผลการทดลองที่สนับสนุนสมมติฐานงานวิจัย (Positive result) และรูปแบบผลการทดลองที่ไม่สนับสนุนสมมติฐานงานวิจัย (Negative result) โดยมีการออกแบบในรูปแบบกราฟ หรือตารางที่สามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจน

ดร.กฤษชัย พูลเจริญ อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ เปิดเผยว่า กระบวนการต่างๆ คณาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของหลักสูตรชีวเคมีได้ออกแบบเนื้อหารายวิชาในส่วนนี้เน้นไปที่การฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ การลำดับขั้นตอนในกระบวนการของการทำงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานวิจัย หากมีความเข้าใจ คิดเป็น เรียงลำดับขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานวิจัยได้ ก็สามารถเป็นนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้

ข้อมูล : ดร.กฤษชัย พูลเจริญ

ภาพ : วิทยา สุนสะดี

ข่าว : พัชรินทร์ ใจข้อ

 

 

>>>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click  ที่นี่<<<<<<

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top