Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดี พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย กว่า 30 คน ที่มาศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สำหรับนักเรียนเตรียมแพทย์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

          ในภาคเช้า เป็นการดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ และกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น ส่วนภาคบ่าย เป็นการดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น การวัดความดันโลหิต การวัดรีเฟล็กซ์ เป็นต้น ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและโภชนาการ ฐานความรู้เกี่ยวกับการสกัด DNA การวัดค่า BMI  เพื่อประเมินหาไขมันส่วนเกินในร่างกายด้วยเครี่องมือ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ อาทิ แบคทีเรีย รา ยีสต์ ไวรัส ปรสิต และสาหร่าย ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ต่างสนุกสนานกับการได้ลงมือเรียนรู้ปฏิบัติการต่างๆ ด้วยตนเอง

ภาพ/ข่าว:พัชรินทร์ ใจข้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top