Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิต

 

มื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิต ให้แก่นิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง ICT 1108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่กำลังสำเร็จการศึกษา ทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพและสร้างบุคลิกภาพในการเตรียมพร้อมเพื่อสมัครงาน และการก้าวสู่วิชาชีพหรือการศึกษาต่อ เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์ นิสิต ตลอดจนให้นิสิตมีความศรัทธาและเกิดความภูมิใจในสถาบันการศึกษา จากการทำกิจกรรมร่วมกันก่อนจบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกับกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งรางวัลเหรียญเรียนดี ประจำปี 2559 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จำนวน 29 คน อีกด้วย

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายหัวข้อ “เขียนใบสมัครอย่างไรให้ได้งาน” วิทยากรโดย ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา, “การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการเตรียมตัวหางานทำ” วิทยากรโดย อาจารย์ธิวานนท์ พูพวก อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์, แนวทางการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ” วิทยากรโดย ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดย ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งระหว่างการบรรยายได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการทำงาน และการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ที่นิสิตสนใจ โดยมีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

พัชรินทร์  ใจข้อ : ข่าว

วิทยา สุนสะดี :ภาพ

>>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<<

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top