Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบของขวัญและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดแก่อธิการบดี ม.พะเยา

 

            เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมมอบของขวัญและอวยพร เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2560 และโอกาสวันคล้ายวันเกิดแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

 

พัชรินทร์  ใจข้อ : ภาพ/ข่าว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top