Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

          ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร 054 466 666 ต่อ 1758, 1759 หรือ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 054 466 666 ต่อ 1040

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top