แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4

รายงานประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

    ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาสายบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรานั้น มหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อ ตามเอกสารที่แนบมานี้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3674
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com