Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงพื้นที่สวนรุกขชาติบ้านถ้ำ เพื่อรับการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลจากกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 

      เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.เนติ เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.ภัคสิริ สินไชยกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เรื่อง การพัฒนาสวนป่ารุกขชาติและการสำรวจและวิเคราะห์คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของสารสกัดจากพืชอาหารและพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อรับการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล จากกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ณ สวนรุกขชาติบ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยคณะกรรมการมีการสอบถามข้อมูลจากนักวิจัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคคลที่มีส่วนร่วมในโครงการตามแนวคิดที่ว่า ชมเชียร์ช่วย เพื่อให้โมเดลของคณะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

       ทั้งนี้ โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เรื่อง การพัฒนาสวนป่ารุกขชาติและการสำรวจและวิเคราะห์คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของสารสกัดจากพืชอาหารและพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 ทางคณะร่วมกับหมอเมืองบ้านถ้ำ สำรวจพบพืชสมุนไพรในพื้นที่สวนรุกขชาติบ้านถ้ำ กว่า 100 ชนิด ปัจจุบันได้มีการคัดเลือกพืชสมุนไพรที่แบ่งตามการออกฤทธิ์ที่อยู่ระหว่างการทดสอบฤทธิ์สำคัญทางห้องปฏิบัติการกว่า 30 ชนิด จัดรวบรวมพืชสมุนไพรตัวอย่าง รวมถึงศึกษาฤทธ์ของตำรับยาพื้นบ้านจากภูมิปัญญาของหมอเมืองและกำลังจัดทำเป็นหนังสือเพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่สำรวจพบดังกล่าวนำไปมอบคืนองค์ความรู้ให้กับชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรอันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของพื้นที่ ให้คงอยู่กับลูกหลานสืบไป 

 -------- >รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<-------

ข้อมูล: ดร.เนติ เงินแพทย์ 

ภาพ/เรียบเรียง : พัชรินทร์ ใจข้อ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top