Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด Research for Competitiveness and Contextual Innovation ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประชุมดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมศึกษา ปรัชญาและศาสนา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภูมิภาคศึกษา อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ การศึกษา การเมืองการปกครอง พัฒนาสังคม สังคมวิทยา จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ วารสารศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้าน เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมปิโตรเคมี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สถิติ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มสหเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครอบคลุมถึง เทคนิคการแพทย์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบำบัด กายวิภาคศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เภสัชวิทยา สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ครอบคลุมถึง พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบและศิลปกรรม ครอบคลุมถึง สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบอุตสาหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อพิเศษ : ภาษาและการใช้ภาษา ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน ภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซียน ภาษาและวรรณกรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อพิเศษ : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ

หัวข้อพิเศษ : เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครอบคลุมถึง งานวิจัยทางด้านการจัดการชุมชน การท่องเที่ยว มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม งานช่างฝีมือและหัตถกรรม อุตสาหกรรมสื่อบันเทิง และซอฟต์แวร์ การออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ การขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ชั้น 2 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 โทรสาร 0-7567-3553 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://research.wu.ac.th 

หมดเขตส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://research.wu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top