Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง CE 07208 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป 

มีกำหนดการและรายละเอียดดังนี้

 

เวลา

กำหนดการ

 8.30- 9.00

ลงทะเบียน ณ ห้อง  CE07208

9.00-9.10

คณบดี เปิดพิธี ณ ห้อง CE07208

9.10-10.00

บรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อสนองพระราชดำริ” โดย  ดร. ธนิศร์ ปัทมพิฑูร

10.00-10.15

รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00

การนำเสนอแบบโปสเตอร์: ผู้นำเสนอโปสเตอร์ยืนประจำ ณ โปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการเดินให้คะแนน ผู้นำเสนอเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 10นาที (โถงหน้าห้อง CE07108 208)

การนำเสนอแบบบรรยาย :

ห้อง CE07108 : นำเสนอ(ผลงาน IS และ การฝึกงาน) (7 ผลงาน)

ห้อง CE07208 : นำเสนอ (ผลงาน IS และ การฝึกงาน) (7 ผลงาน)

ผู้นำเสนอเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 10+5 นาที  

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

การนำเสนอแบบโปสเตอร์: ผู้นำเสนอโปสเตอร์ยืนประจำ ณ โปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการเดินให้คะแนน ผู้นำเสนอเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 10นาที (โถงหน้าห้อง CE07108 208)

การนำเสนอแบบบรรยาย :

ห้อง CE07108 : นำเสนอ(ผลงาน IS และ การฝึกงาน) (6 ผลงาน)

ห้อง CE07208 : นำเสนอ (ผลงาน IS และ การฝึกงาน) (6 ผลงาน)

ผู้นำเสนอเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 10+5 นาที  (6 คน*15 นาที)

14.30-14.45

รับประทานอาหารว่าง

 

 

14.45-15.00

ประกาศรางวัลการนำเสนอ ผู้ร่วมนำเสนอผลงาน รับเกียรติบัตร จากคณบดี

ณ ห้อง  CE07208

 

รางวัลการนำเสนอ*

  1. รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (IS)

- ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1000 บาท

- ชมเชย  จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

  1. รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (ฝึกงาน)

- ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 800 บาท

- ชมเชย  จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

  1. รางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย (IS)+ฝึกงาน

การนำเสนอจะแบ่งเป็น  2 ห้อง โดยแต่ละห้องมีกรรมการ 4 คน ให้คะแนนทั้งการนำเสนอ IS และการฝึกงาน โดยผลการตัดสินจะแยกกันทั้ง 2 ห้อง โดยมีรางวัลห้องละ

- ดีเด่น IS จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

- ดีเด่น ฝึกงาน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 800 บาท

- ชมเชย  จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

การนำเสนอแบบบรรยาย ห้อง CE07108

ห้อง CE07108 : นำเสนอ (ผลงาน IS และ การฝึกงาน)

ผู้นำเสนอเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 10 นาที  (15 นาทีรวมถาม-ตอบ)

เวลา

  รหัส                                             ชื่อเรื่อง

10.15-10.30

O-IS001     เพชรวลัยพร ใครอามาตย์ (ปัญหาพิเศษ) : การวิเคราะห์เบื้องต้นของสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะ

10.30-10.45

O-IS002     ปพิชญา ปัญญา (ปัญหาพิเศษ)  : การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีจากน้ำกลั้วปากของประชากรในเขตภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงอายุ 41-50 ปี โดยวิธีพีซีอาร์

10.45-11.00

O-IS003     จินตนา จำปาเป้า (ปัญหาพิเศษ)   : คุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านชาวไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

11.00-11.15

O-IS004     ปริญญากร เพ็งสุข (ปัญหาพิเศษ)   : Phospholipase activity ของ Candida dubliniensis ที่แยกได้จากผู้ป่วย

11.15-11.30

O-IS005     วราภรณ์ กิจทร (ปัญหาพิเศษ)   : ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนชาวเขา จังหวัดพะเยา

11.30-11.45

O-IS006      เซนต์ฐนวิชญ์ หรินทร์พัฒนโชติ  (ปัญหาพิเศษ)    :การคัดแยกเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้สำหรับแปลงนาผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอจุน

11.45-12.00

O-T001      กิตติ์รวี  ทารักษ์, พรรณรัตน์  รุ่งเรืองชัยทอง และ เกียรติพงษ์ วงศ์ปัญญา (การฝึกงาน) 
 :กินอย่างไรห่างไกลโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.15

O-T002      กันต์กมล บุญเกตุ (การฝึกงาน)   :การฝึกงานทางด้านจุลชีววิทยาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

13.15-13.30

O-T003      ญาดา ติ๊บปาละ และชลิตตา ปิกจุมปู (การฝึกงาน)    :ผลการฝึกงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

13.30-13.45

O-T004      เพ็ญพักตร์ พรมปัญญาและ ภัทราพร นันเปียง (การฝึกงาน)   :การกลายพันธุ์ของยีน Calreticulin (CALR) ในผู้ป่วย Essential thrombocythemia (ET) ที่ตรวจไม่พบการกลายพันธุ์ของยีน Janus kinase 2 (JAK2) ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

13.45-14.00

O-T005      ธีรดนย์ สาธรรมและ ชุติมา จาววิศิษฏ์ (การฝึกงาน)   :การทดสอบสารสกัดจากผลมะดันที่มีฤทธิ์ต่อการยับยั้งเชื้อ S. aureus, E. coli และ Salmonella typhimurium

14.00-14.15

O-T006      พิภพ พลอาสา   (การฝึกงาน)  :รายงานผลการฝึกงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

14.15-14.30

O-T007      ศุภวุฒิ อ่องวิลาศ  (การฝึกงาน)   :บทบาทของ Natural transformation ในการถ่ายทอดยีนดื้อยาหลายกลุ่มใน Klebsiella  pneumoniae สายพันธุ์ที่สร้าง Extended spectrum β-lactamase (ESBL)

 

 

การนำเสนอแบบบรรยาย ห้อง CE07208

ห้อง CE07208 : นำเสนอ (ผลงาน IS และ การฝึกงาน) ผู้นำเสนอเตรียมการนำเสนอ ไม่เกิน 10 นาที  (15 นาทีรวมถาม-ตอบ)

 

เวลา

  รหัส                                             ชื่อเรื่อง

10.15-10.30

O-IS006     วิทูรย์ ไตรวิช (ปัญหาพิเศษ)   :ภาวะโภชนาการและการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรมของพระภิกษุสามเณรในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

10.30-10.45

O-IS007     จิรัชญา คำพูน   (ปัญหาพิเศษ)   :กิจกรรมการย่อยเม็ดเลือดแดงของ Candida dubliniensis ที่แยกได้จากผู้ป่วย

10.45-11.00

O-IS008     วินิษา สุขสบาย (ปัญหาพิเศษ)   :การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและผลการป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงในตำรับสมุนไพรของตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

11.00-11.15

O-IS009     ภาติยะ พรหมพล (ปัญหาพิเศษ)   :การศึกษาประสิทธิภาพของชุด Primer และ Probe สำหรับ real-time PCR โดยใช้เครื่องปิเปตอัตโนมัติ

11.15-11.30

O-IS010     สุกัญญา เกนฑ์ทา (ปัญหาพิเศษ)   :การสำรวจภาวะโภชนาการและความเชื่อในการบริโภคผักพื้นบ้านของชาวไทลื้อต่อการดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

11.30-11.45

O-IS011     เฟรินลัดดา ขัติวงค์ (ปัญหาพิเศษ)   :การตรวจหาการติดเชื้อเอชพีวีจากน้ำกลั้วปากของประชากรภาคเหนือในช่วงอายุ 31-40 ปี โดยวิธี Polymerase Chain Reaction (Auto-nested PCR)

11.45-12.00

O-T008      ภัทรพร อกตัน (การฝึกงาน)   :ผลการฝึกงาน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.15

O-T009      ยุพดี คานดง (การฝึกงาน)    :การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. จากตัวอย่าง rectal swab ในสัตว์ตระกูลไพรเมต

13.15-13.30

O-T010      ระพีพร ไชยวงค์และ สุกัญญา แก้วตุ่น (การฝึกงาน)   :รายงานผลการฝึกงาน โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

13.30-13.45

O-T011      นายสุทธิพงศ์ ไพเราะ (การฝึกงาน)   :การสร้างเชื้อ P. berghei ที่มีการแสดงออกของยีน Pfdhfr-ts เพื่อเป็นแบบจำลองสำหรับการทดสอบยาต้านมาลาเรีย

13.45-14.00

O-T012      รัตนมณี ธิชาญ และ พลอยไพริน สีแสง (การฝึกงาน)   :การตรวจคุณภาพจุลินทรีย์และวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์โดยวิธีการระเหิดแห้ง (Lyophilization)

14.00-14.15

O-T013      ชนินทร์ ทิปะกะ และ วรัญญา มะโนปวน (การฝึกงาน)   :รายงานผลการฝึกงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

14.15-14.30

O-T014      วัชรพงษ์ ปันทอง (การฝึกงาน)   :ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Stenotrophomonas maltophilia ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

 

การนำเสนอแบบโปสเตอร์จาก การฝึกงาน/ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับ

รหัส

การนำเสนอแบบโปสเตอร์จาก การฝึกงาน/ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1

P-T001

เสาวรส บุญผดุง, อนรรฆวรรณ ลิขิต, พัชรัตน์ นวลมณี ,อัญนา มูลสุรินทร์ และ ปพิชญา แก้วพิลา

โภชนาการและโภชนบำบัด

อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
เขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

2

P-T002

เอมอร ศรีทำ, อารีรัตน์ ดีเลิศ, ปรียาพร ไชยธรรม, ผกามาศ ต้นด้วง

โภชนาการและโภชนบำบัด

การฝึกประสบการณ์ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลขอนแก่น

3

P-T003

กรกนก วรวงษ์,นาฏยา ใจหนักแน่น,ฉายศิริ ไกรกิจราษฎร์

โภชนาการและโภชนบำบัด

กิจกรรมให้ความรู้โภชนาการแก่พนักงานบริษัท ไทยแอโรว์ จำกัดโดยฝ่ายโภชนบำบัดโรงพยาบาลพิษณุเวชจ.พิษณุโลก

4

P-T004

ชลลดา เชื้อเมืองพาน ,ฉัตรชมพู พิจกลาง ,เสาวลักษณ์ คัชมาตย์

โภชนาการและโภชนบำบัด

การจัดการการบริการอาหารในโรงพยาบาลรามาธิบดี

5

P-T005

เมธาวี วงค์เกตุ

จุลชีววิทยา

ผลการฝึกงานแผนกพยาธิวิยาโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

6

P-T006

ฐิติมา ธูปบูชา, ณัฐชยา หลวงจินา, ทรงพล เหลาสกุล

จุลชีววิทยา

การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp.ในอาหารและน้ำตามมาตรฐานISO 6579

7

P-T007

ณัฐพงศ์ ไชยตา รักษ์สุดา วงค์กาปิน และนภาพร อุ่นญาติ

จุลชีววิทยา

การฝึกงาน ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กองประกันคุณภาพ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

8

P-T008

ทิพวรรณ สุทธเขต และ นันท์นภัส จ่าทองคำ

จุลชีววิทยา

ผลการฝึกงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

9

P-T009

ธน ทองวิเชียร

จุลชีววิทยา

การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ Salmonella spp. โดยวิธี VIDAS SLM

10

P-T010

นุชรดี ศรีสม และ วิฐิตรา ทาคำสม

จุลชีววิทยา

การตรวจวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในตัวอย่างเครื่องดื่ม

11

P-T011

ศิริวรรณ กลิ่นจันทร์หอม

ชีวเคมี

การศึกษาวิถีสัญญาณระดับโมเลกุลโดยวิธีฟอสโฟโปรติโอมิกส์

12

P-T012

ณิชกานต์ ไชยสีมา, สุวนันท์ เนื้อนิ่ม

ชีวเคมี

การตรวจวิเคราะห์โครโมโซม

13

P-T013

นฤมล ชุมภูทอง  และ ณัฐวสันต์ เจตะวัน

โภชนาการและโภชนบำบัด

การให้คำปรึกษาโภชนบำบัดด้วย I Pad

14

P-T014

ปรัชญ์ ติกขะปัญโญ, ประภัสสร หาญณรงค์

โภชนาการและโภชนบำบัด

การให้คำปรึกษาทางโภชนาการคลินิกเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลพะเยา

15

P-T015

พีระดล โมตาลี กิ่งกาญจน์ ดวงกิจ จิรวดี กิ่งนอก หัสยา มนัสสา

โภชนาการและโภชนบำบัด

กิจกรรมโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนฟอกเลือด หน่วยโภชนศึกษา โรงพยาบาลลำพูน

16

P-T016

ฤดี รุจิขจร , นิศาชล จันต๊ะ , อรยา ลาปะ(*หมายเหตุ ลงชื่อใหม่เนื่องจากเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานค่ะ)

โภชนาการและโภชนบำบัด

กิจกรรม “Hypo little talk” โรงพยาบาลเทพธารินทร์

17

P-T017

วิลาวัลย์ ซาวฟู,อัญชลี ทวนประดิษฐ์,กฤษดา รักษาสัตย์,ภูวนัตถ์ แสงแก้ว

โภชนาการและโภชนบำบัด

อาหารแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 (รายใหม่)

18

P-T018

จุฑามาศ อุตส่าห์, พัชรินทร์ ไชยเขียว

จุลชีววิทยา

Prevalence of tuberculosis and muti-drugs resistant tuberculosis at Phramongkutklao hospital between 2013-2016

19

P-T019

ลลิตา ทิพรส

จุลชีววิทยา

การศึกษาการกระจายตัวและอัตราการติดเชื้อริคเค็ทเซียในผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุด้วยวิธี Indirect Immunofluorescence Assay

20

P-T020

สิทธานต์ ศรีกาวิน

ชีวเคมี

การพัฒนาเทคนิคloop-mediated isothermal amplification (LAMP) ร่วมกับการอ่านผลด้วยเครื่องวัดความขุ่นแบบง่ายในการตรวจเชื้อVibrio parahaemolyticus ที่ก่อโรคในอาหาร

21

P-T021

สุทธิณี เกียรติพุฒิรักษ์

จุลชีววิทยา

รายงานผลการฝึกงานด้านจุลชีววิทยา ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22

P-T022

สุวิมล วงศ์ขัติยะ

จุลชีววิทยา

การตรวจ Zika virus ด้วยวิธี Real Time RT-PCR

23

P-T023

ฑีฆาวัฒน์ บัวงาม, มณีรัตน์ กันทะวงค์, น้ำเพชร จิไธสง และ สุธินี โพธิสาร

จุลชีววิทยา

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องชั่งโดยใช้แผนภูมิควบคุม

 

 

 

การนำเสนอแบบโปสเตอร์จาก ผลงานวิจัยวิชาการศึกษาอิสระ

ลำดับ

รหัส

การนำเสนอแบบโปสเตอร์จาก ผลงานวิจัยวิชาการศึกษาอิสระ

1

P-IS001

พีรพล พลวัง

จุลชีววิทยา

ความชุกของเมตาเซอร์คาเรียในปลานิล

2

P-IS002

ภัทราพร สีนาคม

จุลชีววิทยา

เชื้อราไตรโคเดอร์มาของจังหวัดพะเยา: เพื่อการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่แบบอินทรีย์

3

P-IS003

รัชนีกร สมปาน

จุลชีววิทยา

ศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ Cryptosporidium spp.ในแหล่งน้ำกว๊านพะเยา

4

P-IS004

รุจิรา ลาชะเลา

จุลชีววิทยา

การศึกษาการใช้ซังข้าวโพดบดและเปลือกข้าวโพดเพื่อเพิ่มผลผลิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก

5

P-IS005

วรรณศิริ กิตณรงค์

จุลชีววิทยา

ผลของสารสกัดพืชสมุนไพรต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนังบางชนิด

6

P-IS006

วิภาวรี อินทร์ศรี

จุลชีววิทยา

ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์์มาต่อการส่งเสริมการเจริญของข้าวไรซ์เบอร์รี่

7

P-IS007

วิษณุ ชาว์โชติ

จุลชีววิทยา

การเพาะเห็ดนางรมฮังการีจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

8

P-IS008

ศิรินทร์วรรณ กรอบดวงใจ

จุลชีววิทยา

การศึกษาความชุกของเชื้อ Fasciola spp. ในโคเนื้อสายพันธุ์ขาวลำพูนจากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา

9

P-IS009

สิริเภา ฮุนศิริกุล

จุลชีววิทยา

การศึกษาความชุกของการติดเชื้อ Neospora caninum ในรกโคจากอำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยเทคนิค PCR

10

P-IS010

สุจิราภรณ์ ชารอด

จุลชีววิทยา

การพัฒนาอาหารเพื่อสนับสนุนการเจริญของเห็ดหัวลิง

11

P-IS011

สุมิตตา ฝั้นสกุล

จุลชีววิทยา

Phospholipase activity ของ Candida dubliniensisในการเพาะเลี้ยงร่วมกับCandida albican

12

P-IS012

อติพร มีคง

จุลชีววิทยา

ผ้าฝ้ายย้อมสารสีม่วงหยาบทนร้อนของ Streptomyces sp. รหัสสายพันธุ์ AC8 ให้ต่อผลการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus ATCC 25923

13

P-IS013

อักษรจัญจ์ ธิอาสา

จุลชีววิทยา

การตรวจหาเชื้อ Toxoplasma gondiiที่ติดต่อผ่านทางรกโค ในอำเภอแม่ใจ อำเภอเมือง และอำเภอดอกคำใต้

14

P-IS014

ธีรวัฒน์ ชูจำ

ชีวเคมี

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในพืชตระกลูมิ้น ยกเลิก

15

P-IS015

ดารินทร์ ดวงชัย

จุลชีววิทยา

การเปรียบเทียบการสกัดดีเอ็นเอจาก Buccal cell โดยวิธีการ swab และ Oral rinse ของเด็กภาคเหนือที่มีอายุช่วง 1-10 ปี

16

P-IS016

อินทิยา เพละชื่น

จุลชีววิทยา

การสกัดดีเอ็นเอเพื่อตรวจหา internal control  (ß-globin gene) จากน้ำกลั้วปากของประชากรในเขตภาคเหนือช่วงอายุ 20-30 ปี  ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส

17

P-IS017

ปรียะพงษ์ หล้ามา

จุลชีววิทยา

Hemolytic activity ของ Candida dubliniensisในการเพาะเลี้ยงร่วมกับCandida albicans

18

P-IS018

เครือวัลย์ กรินวงศา

จุลชีววิทยา

ผลของสารกำจัดวัชพืช 4 ชนิด ต่อการเจริญของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Nostoc sp. UP3

19

P-IS019

เทวา เพ็ชรมี

จุลชีววิทยา

การศึกษาประสิทธิภาพของสบู่ก้อนต่อการลดกรดนิวคลีอิคของเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli

20

P-IS020

จารุวรรณ วอพะพอ

จุลชีววิทยา

การศึกษาความชุกของเชื้อ cryptosporidiumspp. อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

21

P-IS021

ชนากานต์ ทาคำมา

จุลชีววิทยา

การผลิตเมล่อนปลอดสารพิษโดยใช้ไตรโคเดอร์มา

22

P-IS022

ชุติพงศ์ บุญยัง

จุลชีววิทยา

การผลิตข้าว GAP โดยใช้ไตรโคเดอร์ม่าสายพันธุ์ท้องถิ่น

23

P-IS023

ชุติมา สืบแจ้

จุลชีววิทยา

ศึกษาผลของแป้งข้าวโพดต่อการเจริญของเห็ดหอม

24

P-IS024

วทันยู สมศรี

จุลชีววิทยา

การสกัดดีเอ็นเอเพื่อตรวจหา Beta-globin gene ด้วยวิธี Polymerase chain reaction (PCR) จาก oral buccal cell ของประชากรในเขตภาคเหนือตอนบนช่วง 51-60 ปี

25

P-IS025

ญาณภา ขันมะณี

จุลชีววิทยา

การปรับปรุงตำรับอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ

26

P-IS026

ฐิติวัลค์ เอมอุไร

จุลชีววิทยา

สารอาหารเร่งการเจริญและพัฒนาดอกเห็ดโคนญี่ปุ่น

27

P-IS027

ณัฏฐ์รดา วงค์ไชยา

จุลชีววิทยา

การทดสอบการสร้างเอนไซม์ Hemolysine และ Phospholipase ในสภาวะ Microaerophile

28

P-IS028

ธีระ ชุ่มวัน

จุลชีววิทยา

การผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรดโดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiaeTISTR5049

29

P-IS029

นภาภรณ์ แก้วพันเดิม

จุลชีววิทยา

การศึกษาความชุกเบื้องต้นของเชื้อ Neospora caninum จากตัวอย่างรกโคนมในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

30

P-IS030

นฤเบศน์ บัวไข

จุลชีววิทยา

การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของข้าวท่อนต่อการผลิตไบโอเซลลูโลส

31

P-IS031

พัทธนันท์ เชื้อสะอาด

จุลชีววิทยา

การศึกษาข้อมูลความชุกเบื้องต้นของเชื้อ Toxoplasma gondii จากรกโคนมในเขตพื้นที่ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

32

P-IS032

มนัสนันท์ มีเปี่ยมวุฒิกุล

ชีวเคมี

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชตระกูลมินต์ต่อการต้านอนุมูลอิสระ ยกเลิก

33

P-IS033

พรศิริ หลานป้อ

จุลชีววิทยา

การตรวจหาเชื้อเอชพีวีจากน้ำกลั้วปากในประชากรเขตภาคเหนือของประเทศไทย ช่วงอายุ 11-20 ปี โดยวิธีการสกัดดีเอ็นเอและพีซีอาร์

34

P-IS034

นิศากร ทัพบำรุง

จุลชีววิทยา

การผลิตข้าวก่ำโดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบปลอดสารเคมี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top