Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสำคัญของการทำวิจัยและฝึกการนำเสนอเผยแพร่งานวิจัยของตนเอง ในโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ชั้นปีที่ 4  ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการ นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง CE 027208 โดยมี ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เห็นความสำคัญและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิจัยจากรายวิชาการศึกษาอิสระ และผลงานจากการไปฝึกประสบการณ์การทำงานและ สหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะนำเสนอเผยแพร่งานวิจัยได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามเอกลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่น่าภาคภูมิใจของการทำวิจัย เรื่อง “งานวิจัยเพื่อสนองพระราชดำริ” โดยดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ หลังจากนั้น เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ของนิสิตที่ได้ทำวิจัยจากการเรียนในรายวิชาการศึกษาอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 34 ผลงาน การนำเสนอโปสเตอร์จาการฝึกงาน 23 ผลงาน  รวมถึงการนำเสนอแบบบรรยาย 26 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 83 ผลงาน โดยแบ่งห้องนำเสนอเป็น 2 ห้อง ได้แก่ห้อง CE07208 และห้อง CE070202 นิสิตต้องนำเสนอผลงานตนเองอย่างน้อย 10 นาที โดยมีคณะกรรมการจากหลากหลายสาขาร่วมสัมภาษณ์ และซักถามให้คะแนน รวมเวลาไม่เกิน 15 นาที

ผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ รายวิชาการศึกษาอิสระ รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.สิริเภา ฮุนศิริกุล นำเสนอผลงาน เรื่อง การศึกษาความชุกของการติดเชื้อ Neospora caninum ในรกโคจาก อำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยเทคนิค PCR  และนายธีระ ชุ่มวัน นำเสนอผลงาน เรื่อง การผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรดโดยใช้ยีสต์ Saccaromyces cerevisiae TISTR5049 รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ รายวิชาการศึกษาอิสระ รางวัลดีเด่น ได้แก่ น.ส.ดารินทร์ ดวงชัย นำเสนอผลงาน เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอของเซลล์กระพุ่งแก้มจากน้ำกลั้วปาก เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชพีวี ในเด็กช่วงอายุ 1-10 ปี โดยวิธีพีซีอาร์ และนายชุติพงศ์ บุญยัง นำเสนอผลงาน เรื่อง การผลิตข้าว GAP โดยใช้ไตรโคเดอร์ม่าสายพันธุ์ท้องถิ่น รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.ทิพวรรณ สุทธเขต และน.ส.นันท์นภัส จ่าทองคำ นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก และน.ส.ลลิตา ทิพรส นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง การศึกษาการกระจายตัวและอัตราการติดเชื้อริคเค็ทเซียในผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุด้วยวิธี Direct Immunofluorescence Assay รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รางวัลดีเด่น ได้แก่ น.ส.นุชรดี ศรีสม และน.ส.วิฐิตรา ทาคำสม นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์โคลิฟร์อมแบคทีเรียฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในตัวอย่างเครื่องดื่ม นายฑีฆาวัตน์ บัวงาม น.ส.มณีรัตน์ กันทะวงค์ น.ส.น้ำเพชร จิไธสง และน.ส.สุธินีโพธิสาร นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องชั่งโดยใช้แผนภูมิควบคุม

รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย รายวิชาการศึกษาอิสระ รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.วินิษา สุขสบาย นำเสนอผลงาน เรื่อง การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและผลการป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงในตำรับสมุนไพรของตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และน.ส.เพชรวลัยพร  ใครอำมาตย์ นำเสนอผลงาน เรื่อง การวิเคราะห์เบื้อต้นของสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะ รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย รายวิชาการศึกษาอิสระ รางวัลดีเด่น ได้แก่ นายปริญญากร เพ็งสุข นำเสนอผลงาน เรื่อง Phospholipase activity ของ Candida dubliniensis และน.ส.สุกัญญา เกนฑ์ทา นำเสนอผลงาน เรื่อง การสำรวจภาวะโภชนาการและความเชื่อในการบริโภคผักพื้นบ้านของชาวไทลื้อต่อการดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.สุวิมล วงศ์ขัติยะ นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง การตรวจ Zika virus ด้วยวิธี Real Time RT-PCR  และ น.ส.รัตนมณี ธิชาญ และน.ส.พลอยไพริน สีแสง นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง การตรวจคุณภาพจุลินทรีย์และวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์โดยวิธีการระเหิดแห้ง (Lyophilization) รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รางวัลดีเด่น ได้แก่ นายวัชรพงษ์ ปันทอง นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Stenotrophomonas maltophilia ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และนายศุภวุฒิ อ่องวิลาศ นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง บทบาทของ Natural transformation ในการถ่ายทอดยีนดื้อยาหลายกลุ่มใน Klebsiella  pneumoniae สายพันธุ์ที่สร้าง Extended spectrum β-lactamase (ESBL)

>>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<<

 

ข่าว : พัชรินทร์ ใจข้อ

ภาพ: วิทยา สุนสะดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top