Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2560

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย:แนวโน้มใหม่ของนวัตกรรมงานวิจัยและตลาด

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click  ที่นี่<<<<

 

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย :แนวโน้มใหม่ของนวัตกรรมงานวิจัยและตลาด (Innovation of Functional Foods in Asia , IFFA) Functional Foods: Trends in Innovative Research and Markets ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีระดับนานาชาติในการนำเสนอผลงานวิชาการที่ทันสมัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าและประสบการณ์การวิจัยด้านอาหารสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ระหว่างนักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ทั้งยังส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาอาหารสุขภาพ เป็นการเผยแพร่และแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากนวัตกรรมของอาหารสุขภาพ ถ่ายทอดไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่ความเข้าใจอย่างถูกต้องและการประยุกต์ใช้ต่อไป

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชียปีนี้เป็นครั้งแรก ในยุคปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่า อาหารเป็นทั้งยาและอาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งต่อมาเรียกว่า อาหารฟังชั่น (functional foods) ซึ่งเป็น “อาหารสุขภาพ” ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ปัจจุบันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ และด้านเภสัชศาสตร์ สามารถค้นหาสาเหตุ กลไกระดับโมเลกุล และหาทางป้องกัน แก้ไข ลดความเสี่ยงของโรคทั้งหลายที่เกิดจากความพร่องทางโภชนาการ รวมทั้งการออกแบบอาหารและผลิตภัณฑ์ “อาหารสุขภาพ” อย่างเหมาะสมและสมดุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนที่สนใจทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย เป็นต้น โดยการประชุมประกอบไปด้วยการบรรยายหลัก การประชุมอภิปราย การนำเสนอผลงาน oral presentation และ poster presentation การแสดงและสาธิตสินค้า (booths and exhibition) ถือเป็นเวทีนานาชาติที่สามารถยกระดับงานวิจัยเพื่อสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตของประเทศไทยได้อย่างดียิ่ง

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก งานประชาสัมพันธ์ม.พะเยา

พัชรินทร์ ใจข้อ /เรียบเรียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com         

         

Go to top