Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2560

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์  ในหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0: ยุคทองของการวิจัยพื้นฐาน”

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการ การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0: ยุคทองของการวิจัยพื้นฐาน” ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้อง CE02401 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยผลิตภัณฑ์ SNAIL 8 เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง สามารถเข้าไปกรอกแบบตอบรับออนไลน์ ได้ตามลิงค์นี้  https://goo.gl/forms/g7N56udX9vXei5yS2  สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรินทร์ ใจข้อ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3883

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th         

         

Go to top