Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดโครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

 

 

 

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0: ยุคทองของการวิจัยพื้นฐาน” และหัวข้อ  "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" ณ ห้อง CE02401 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.00-15.30 น. ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยผลิตภัณฑ์ SNAIL 8 เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 40 คน

 สำหรับหัวข้อการบรรยาย “ประเทศไทย 4.0 : ยุคทองของการวิจัยพื้นฐาน วิทยากรได้ให้แนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประเทศไทย 4.0 ไว้ว่าเป็นยุคของการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โจทย์วิจัยที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ โจทย์วิจัยที่เกี่ยวกับ อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากประชากรเพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรกลับลดลง โดยใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นเครื่องมือวิจัยหลัก

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหลักการสำหรับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ ซึ่งท่านได้ให้แนวคิดไว้ว่า “การเขียนบทความวิจัยเน้นศาสตร์เฉพาะที่ต้องอาศัยการฝึกฝน  ความยาก คุณค่า และความงามของการเขียนไม่ได้อยู่เพียงแค่ความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดลำดับความเชื่อมโยง ความคล้องจองของเนื้อหา การจัดรูปแบบ ตลอดทั้งการใช้คำหรือภาษาเฉพาะสำหรับในแต่ละสาขา ซึ่งทักษะและความงามดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยประสบการณ์จากการอ่านและการเขียนอย่างมาก

ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล  /ข้อมูล

พัชรินทร์ ใจข้อ  /ภาพ เรียบเรียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort