Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสำคัญของการทำวิจัยและฝึกการนำเสนอเผยแพร่งานวิจัยของตนเอง ในโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต  ครั้งที่ 3

 

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

  

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการ นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง UB001 โดยมี ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เห็นความสำคัญและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิจัยจากรายวิชาการศึกษาอิสระ และผลงานจากการไปฝึกประสบการณ์การทำงานและสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะนำเสนอเผยแพร่งานวิจัยได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งบรรยายและแบบโปสเตอร์ การนำเสนอแบบโปสเตอร์ของนิสิตที่ได้ทำวิจัยจากการเรียนในรายวิชาการศึกษาอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 33 ผลงาน การนำเสนอโปสเตอร์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 37 ผลงาน  การนำเสนอแบบบรรยายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 ผลงาน และการนำเสนอแบบบรรยายจากรายวิชาการศึกษาอิสระ 7 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 83 ผลงาน นิสิตต้องนำเสนอผลงานตนเองอย่างน้อย 10 นาที โดยมีคณะกรรมการจากหลากหลายสาขาร่วมสัมภาษณ์ และซักถามให้คะแนน รวมเวลาไม่เกิน 15 นาที

ผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ รายวิชาการศึกษาอิสระ รางวัลดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวไอศิกา ผ่องจิตร นำเสนอผลงาน เรื่อง ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพต่อเชื้อ Methicilin resistant Staphylococcus aureus  นางสาวชนิตา สินเฉ้า นำเสนอผลงาน เรื่อง ความชุกของ Cryptococcus neoformans ในมูลนกในอ.เมือง จ.เชียงใหม่ และนางสาวศรุตา พันธุ์วิเชียร นำเสนอผลงาน เรื่อง การแพร่กระจายของ Escherichai coli ดื้อยาต้านจุลชีพที่แยกได้จากมูลสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ ปทุมธานี ประเทศไทย รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวศิริภาภรณ์ ม่วงโมทย์ นำเสนอผลงาน การพัฒนาอาหารกลางวันให้เหมาะสมกับภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา  นางสาวซูนีตา อาเย๊าะ นำเสนอผลงาน เรื่อง การปนเปื้อนของปรสิตในผักสดจากตลาดแม่ทองคำ จ.พะเยา และนายสมศักดิ์ แซ่ย่าง นำเสนอผลงาน เรื่อง ผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพต่อเชื้อ Methicilin-susceptible Staphylococcus aureus ที่เจริญอยู่ในรูปของไบโอฟิล์ม

รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รางวัลดีเด่น ได้แก่ นางสาวกาญจนา แซ่โง้ว นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง รายงานการฝึกงาน ณ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวธนวดี จอหอภักดี นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง การตรวจหายีนที่สร้างสารพิษของเชื้อ Clostridium perfringens โดยใช้วิธี Multiplex PCR นางสาววิภาดา อ๊อดผูก และนางสาววิภาดา ใจจอมกูล การนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ Alkaline Peptone Water ในการเพิ่มจำนวนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus  รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวชลธิชา นามพิลา นางสาวกมลรัตน์ หมื่นบุญเป็ง นางสาวชัญญานุช เงินเย็น นางสาวภัสสร ฟักมี นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หัวข้อ กรณีศึกษา โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายยาง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นางสาวนิชุดา เติมสุธา และนางสาวฐิติชญา นวลละออง นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง รายงานผลการฝึกงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวอนัญญา อินนุรักษ์ นางสาวสุทิวา ยืนยงกุล นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง ประสิทธิภาพของ Decon 90 และ Viragri plus ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย รายวิชาการศึกษาอิสระ รางวัลดีเด่น ได้แก่ นางสาวกัลยาณี เท่ามบาล นำเสนอผลงาน เรื่อง การกระจายตัวของริ้นฝอยทรายที่ใช้กับดักที่มีสีของแสงไฟต่างกันในถ้ำผาแดง จ.พิษณุโลก รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนันธิชา คำพิธรรม นำเสนอผลงาน เรื่อง ความชุกของเชื้ออะแคนทามีบาในแหล่งน้ำกว๊านพะเยา จ.พะเยา

รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รางวัลดีเด่น ได้แก่ นางสาวณัฐกานต์ ภาคภูมิ และณัฐธิดา คงทน นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสครับไทฟัสและริคเค็ทเซีย ในอ.บางแก้ว จ.พัทลุง รางวัลชมเชย ได้แก่ นายตันติกร อินทนนท์ และสุนิภัณฑ์ คำปัน และนางสาวงามลักษณ์ ใจกล้า นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

นอกจากนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตร ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้สละเวลาช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นางสาวขนิษฐา บุญล้วน นิสิตหลักสูตรชีวเคมี อีกด้วย

 

ข่าว : พัชรินทร์ ใจข้อ

ภาพ: วิทยา สุนสะดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало