Menu

ปีการศึกษาที่ 1 / 2557

 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Anatomy I

 363202

ดูข้อมูล

Anatomy II

 363203

ดูข้อมูล

Basic anatomy

 363218

ดูข้อมูล

Basic anatomy

 401218

ดูข้อมูล


 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

General Microbiology

266201

ดูข้อมูล

Yeast and Yeast Technology

266304

ดูข้อมูล

Phycology

266401

ดูข้อมูล

Bioinformatics

266402

ดูข้อมูล

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

266442

ดูข้อมูล

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

266452

ดูข้อมูล

industrial Microbiology

266471

ดูข้อมูล

 Seminar

266497

ดูข้อมูล

Independent Study

266499

ดูข้อมูล

General Microbiology

361201

ดูข้อมูล

 จุลและปรสิต

361203

ดูข้อมูล

ระเบียบวิธีวิจัย

361301

ดูข้อมูล

 Yeast and Yeast Technology

361305

ดูข้อมูล

Microbial Physiology and Ecology

361331

ดูข้อมูล

 Immunology

361351

ดูข้อมูล

 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

361441

ดูข้อมูล

Medical microbiology

364311 

ดูข้อมูล

 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป

364316

ดูข้อมูล

 Phycology

366306

ดูข้อมูล

สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

  ชีวเคมีพื้นฐาน

365212

ดูข้อมูล

ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน1

365213 

ดูข้อมูล

ชีวเคมีทั่วไป

365215 

ดูข้อมูล

ชีวเคมีเทคโนโลยี

365341 

ดูข้อมูล

 เทคนิคทางเซลล์และชีววิทยาโมเลกุล

365362

ดูข้อมูล

โภชนาบำบัด

368200 

ดูข้อมูล

 เคมีอาหาร

368211

ดูข้อมูล

 วิเคราะห์อาหารและประเมินภาวะโภชนาการ

368313

ดูข้อมูล

 โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์

368314 

ดูข้อมูล

  ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1

411211

ดูข้อมูล

  ชีวเคมี

411221 

ดูข้อมูล

 ชีวเคมีพื้นฐาน

411222 

ดูข้อมูล

สาขาวิชาสรีรวิทยา

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Basic Physiology 3(2-3-6)

367200 

ดูข้อมูล

Human Physiology

367202 

ดูข้อมูล

 medical physiology I 3(2-3-6) 1 / 2557

367221

ดูข้อมูล

 medical physiology I 3(2-3-6)

367221

ดูข้อมูล

Basic Physiology 3 หน่วยกิต เวชกิจฉุกเฉิน

413200 

ดูข้อมูล

Basic Physiology 4 เทคนิคการแพทย์

413200 

ดูข้อมูล

รายวิชาสอนนิสิตแพทย์

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

 introduction to anatomy and physiology

322204

ดูข้อมูล

 Endocrine_system

322207 

ดูข้อมูล

 Principles of Medical Microbiology and Parasitology

322305 

ดูข้อมูล

รายวิชาทั่วไป

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

 Human behavior

005170

ดูข้อมูล

 Life&health

005171

ดูข้อมูล

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort casino siteleri deneme bonusu veren siteler