Menu

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา : วท.บ. ( จุลชีววิทยา )

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

- นักจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ

- ผู้ควบคุมคุณภาพในโรงงาน หรือบริษัทที่เกี่ยวกับยา อาหาร และเครื่องสำอาง

- นักวิจัยในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงาน หรือบริษัท ที่เกี่ยวกับยา อาหาร และเครื่องสำอาง

 

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort