Menu

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา : วท.บ. ( จุลชีววิทยา )

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

- นักจุลชีววิทยา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ

- ผู้ควบคุมคุณภาพในโรงงาน หรือบริษัทที่เกี่ยวกับยา อาหาร และเครื่องสำอาง

- นักวิจัยในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโรงงาน หรือบริษัท ที่เกี่ยวกับยา อาหาร และเครื่องสำอาง

 

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri