Menu

 

หลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา

 

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการทางจุลชีววิทยาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ มีความรอบรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ด้านต่างๆ เช่น การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย (สุรา เบียร์ ไวน์ โยเกิร์ต อาหารหมักดอง โปรตีนเซลล์เดียว เอนไซม์ ) นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

 

เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตจะเป็นผู้ที่

  1. บรรยาย อธิบาย บอกความแตกต่างของจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มได้
  2. วิเคราะห์ วินิจฉัย ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์แต่ละกลุ่มได้
  3. ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อวางแผน การจัดการ และการนำไปใช้
  4. ปฏิบัติเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยา และใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  5. ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม และยึดหลักจริยธรรม
  6. ให้ความสำคัญกับปัญหาของชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  7. สามารถสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร และหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  8. มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนองาน
  9. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและทำงาน

 

อาชีพที่สามารถปฎิบัติได้หลักสำเร็จการศึกษา

     1. นักจุลชีววิทยา นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข
         โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ

     2. ผู้ควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตยาและบริษัทผลิตเครื่องสำอาง

     3. พนักงานทำงานในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่เกี่ยวกับยา อาหารและเครื่องสำอาง

     4. ตัวแทนขายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

     5. ครู อาจารย์ ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชน

     6. ศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก

     7. ประกอบธุรกิจส่วนตัวและอื่นๆ

 

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri