Menu

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเคมี ; วท.บ. ( ชีวเคมี )

ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

- บุคลากรทางการศึกษา

- นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของหน่วย งานราชการ โรงพยาบาล สถาบันวิจัยต่างๆ และหน่วยงานเอกชน

- นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรต่างๆ และโรงงาน

 

Go to top