Menu

หลักสูตร วท.บ.ชีวเคมี

 

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางชีวเคมี ทั้งทางทฤษฎีและปฎิบัติ การศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในเซลล์ การสร้างและสลายสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ โดยกระบวนการเมแทบอลิซึม กลไกในระดับพันธุกรรม และการควบคุมการทำงานระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่เกิดในภาวะปรกติ และผิดปรกติซึ่งนำไปสูงพยาธิกำเนินของโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคเกาต์ โรคความดัน ไขมันในเลือด  โรคหัวใจ และโรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น การศึกษายังครอบคลุมถึงเทคโนโลยีด้านโมเลกุลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านชีวภาพที่สำคัญในปัจจุบันตลอดจนการวิเคราะห์สาพฤกษเคมีการผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทย เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพแลความงาม นิสิตสามารถนำความรู้พื้นฐานด้านชีวเคมีมาพัฒนาทักษะด้านปัญญาด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ใช้เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีโมเลกุลสำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่และสามารถพัฒนาทักษะด้านความรู้ต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

 

อาชีพที่สามารถปฎิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1.  บุคลากรทางการศึกษา
  2.  นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่างๆ และหน่วยงานเอกชน
  3.  นักวิจัย ผู้ข่วยนักวิจัยของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรต่างๆ และโรงงาน
  4.  ผู้ควบคุมคุณภาพในโรงงาน บริษัท หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับยา อาหาร เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์
  5.  พนักงานปฎิบัติการในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงาน บริษัท หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับยา อาหาร เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์
  6.  เจ้าหน้าที่บริษัทและสถานประกอบการด้านสุขภาพและความงาม
  7.  พนักงานขายยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์
  8.  ศึกษาต่อในสาขาชีวเคมี หรือกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri