Menu

หลักสูตร วท.บ.ชีวเคมี

 

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางชีวเคมี ทั้งทางทฤษฎีและปฎิบัติ การศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในเซลล์ การสร้างและสลายสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ โดยกระบวนการเมแทบอลิซึม กลไกในระดับพันธุกรรม และการควบคุมการทำงานระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่เกิดในภาวะปรกติ และผิดปรกติซึ่งนำไปสูงพยาธิกำเนินของโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคเกาต์ โรคความดัน ไขมันในเลือด  โรคหัวใจ และโรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น การศึกษายังครอบคลุมถึงเทคโนโลยีด้านโมเลกุลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านชีวภาพที่สำคัญในปัจจุบันตลอดจนการวิเคราะห์สาพฤกษเคมีการผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทย เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพแลความงาม นิสิตสามารถนำความรู้พื้นฐานด้านชีวเคมีมาพัฒนาทักษะด้านปัญญาด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ใช้เทคนิคทางด้านเทคโนโลยีโมเลกุลสำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่และสามารถพัฒนาทักษะด้านความรู้ต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

 

อาชีพที่สามารถปฎิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1.  บุคลากรทางการศึกษา
  2.  นักวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่างๆ และหน่วยงานเอกชน
  3.  นักวิจัย ผู้ข่วยนักวิจัยของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กรต่างๆ และโรงงาน
  4.  ผู้ควบคุมคุณภาพในโรงงาน บริษัท หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับยา อาหาร เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์
  5.  พนักงานปฎิบัติการในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงาน บริษัท หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับยา อาหาร เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์
  6.  เจ้าหน้าที่บริษัทและสถานประกอบการด้านสุขภาพและความงาม
  7.  พนักงานขายยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์
  8.  ศึกษาต่อในสาขาชีวเคมี หรือกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало 1хбет зеркало