Menu

หลักสูตร วท.บ. โภชนาการและโภชนบำบัด

 

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหาร ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญทางการแพทย์ โดยจะเน้นการกำหนดอาหารให้กับผู้ป่วยเฉพาะโรคเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคอ้วน โรคติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น รวมถึงวินิจฉัยความต้องการสารอาหารของผู้ป่วยและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการร่วมกับแพทย์ อีกทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณภาพของอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการและความผิดปรกติของมนุษย์อันมีผลมาจากภาวะโภชนาการ นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตจะเป็นผู้ที่

 1. จัดระบบงานบริการอาหารในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลทุกระดับ หน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง
 2. ประยุกต์ใช้หลักการทางโภชนาการคลินิก และโภชนบำบัดทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและบำบัดโรคที่เกี่ยวข้อง
 3. ประมวลความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาทางโภชนาการทั้งในระดับบุคคล และชุมชน
 4. มีทักษะทางด้านการวิจัยอาหารและโภชนาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการค้นคว้าและวิจัยในระดับที่สูงขึ้น
 5. มีคุณธรรม จริยธรรม ความมีใจรักในการบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม     
 6. มีบุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี
 7. รับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมด้านอาหารของประชาคมอาเซียน

อาชีพที่สามารถปฎิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ นักโภชนบำบัดในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
 2. บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย หรือเจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการและโภชนบำบัดในสถานบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 3. ที่ปรึกษาด้านโภชนาการและโภชนบำบัดในสถานส่งเสริมสุขภาพ
 4. ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารทางการแพทย์และโภชนเภสัชภัณฑ์หรือประกอบอาชีพอิสระ
 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 6. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก

 

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri