Menu

        ขั้นตอนการติดต่องาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายละเอียด

          งานธุรการ

Download

          งานด้านกิจการนิสิต

Download

          งานด้านวิชาการ

Download

          งานด้านการเงิน

Download

          งานนโยบายและแผน

Download

          งานด้านพัสดุ

Download

          งานวิจัย

Download

          งานด้านบุคลากร

Download

          งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Download

 

Go to top