Menu

     

     ประจำปี 2558

        รายชื่อคำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

           แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Download

           โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรโภชนาการ

Download

           คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและดำเนินงานในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

Download

           โครงการครบรอบ 10 ปี จุลชีววิทยา

Download

           โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

Download

           โครงการวิจัยในชั้นเรียน

Download

           โครงการให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา

Download

           โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ medical science academic annual meeting

Download

           โครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่

Download

           โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรชีวเคมี

Download

           โครงการเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

Download

           คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

Download

           โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่

Download

           โครงการผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร

Download

           โครงการรุ่นพี่ปรองดองวิทย์แพทย์

Download

           คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

Download

           โครงการเปิดบ้านวิทย์แพทย์

Download

           โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร

Download

           โครงการผู้บริหารพบบุคลากร

Download

           คณะกรรมการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์

Download

           โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

Download

           โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร

Download

           โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

           โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา

Download

            คณะกรรมการโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

Download

            คณะกรรมการดำเนินโครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่

Download

           คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรชีวเคมี

Download

            โครงการเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

Download

           แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาชีวเคมี

Download

            แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขากายวิภาคศาสตร์ 

Download

            แต่งตั้งประธาน และรองประธานประจำหลักสูตร 3 หลักสูตร

Download

           คณะกรรมการบริหารจัดการรายวิชาปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

Download

            คณะกรรมการดำเนินโครงการผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร 

Download

           คณะกรรมการโครงการรุ่นพี่ปรองดองวิทย์แพทย์

Download

            แต่งตั้งที่ปรึกษาหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

Download

           คณะกรรมการโครงการเปิดบ้านวิทย์แพทย์

Download

            คณะกรรมการโครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม

Download

           คณะกรรมการโครงการให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา

Download

           คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

Download

           คณะกรรมการโครงการผู้บริหารพบบุคลากร

Download

            คณะกรรมการโครงการตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง

Download

           คณะกรรมการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 

Download

           คณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

Download

           คณะกรรมการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

           คณะกรรมการโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

            คณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา 

Download

            แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Download

           คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง อาจารย์ศศิวิมล พรหมสาร

Download

           คณะกรรมการโครงการเทิดทูนพระคุณครู

Download

            คณะกรรมการโครงการปรับพื้นฐานความรู้ทั่วไปสำหรับนิสิใหม่

Download

            คณะกรรมการโครงการปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับนิสิตใหม่

Download

            คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่ 

Download

            คณะกรรมการโครงการติดตั้งป้ายคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

            คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Download

           คณะกรรมการโครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน

Download

            คณะกรรมการโครงการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน 

Download

            คณะกรรมการโครงการเข้าร่วมการจัดการประชุมวิชาการ SFRR ASIA

Download

            คณะกรรมการโครงการสัมมนาและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย

Download

           คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

Download

            คณะกรรมการโครงการสำรวจความต้องการของชุมชุนและติดตาม 1 คณะ 1 โมเดล

Download

            คณะกรรมการโครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ NATPRO

Download

            คณะกรรมการโครงการโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 12 

Download

            คณะกรรมการโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิต

Download

           คณะกรรมการโครงการสุนทรีราตรีวิทย์แพทย์

Download

            แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

Download

            โครงการปรับพื้นฐานความรู้ทั่วไปสำหรับนิสิตใหม่

Download

            โครงการปรับพื้นฐานการเรียนสำหรับนิสิตใหม่

Download

            โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่

Download

            โครงการติดตั้งป้ายคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

            โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานหลักสูตรจุลชีววิทยาฯ

Download

            โครงการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน

Download

            โครงการร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SERR ASIA

Download

            โครงการสัมมนาและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย

Download

            คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

Download

            โครงการสำรวจความต้องการของชุมชนและติดตาม 1 คณะ 1โมเดล

Download

            โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12

Download

            โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมบุคลิกภาพ

Download

            โครงการสุนทรีราตรีวิทย์แพทย์

Download

            คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

Download

            คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น

Download

            คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์จัดซื้อไมค์สาย

Download

   

Go to top