Menu

     คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2559

        รายชื่อคำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

            2 / 2559  คณะกรรมการออกข้อสอบ Comprehensive

Download

             3 / 2559  คณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ Comprehensive 

Download

              6 / 2559  คณะกรรมการโครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

Download

              7 / 2559  คณะกรรมการโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิต

Download

             8 / 2559 คณะกรรมการโครงการพระราชทานปริญญาบัตร 

Download

              9 / 2559  โครงการทำบุญปีใหม่ สานสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต 2559

Download

              10 / 2559  คณะกรรมการโครงการนิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสา 

Download

              11 / 2559  คณธกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน
                              หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

Download

              19 / 2559  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด
                              และเครื่องเคลือบบัตร

Download

              20 / 2559  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตรชีวเคมี

Download

              21 / 2559  โครงการจุลชีววิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

Download

              22 / 2559  โครงการอบรมมาตราฐานอุตสาหกรรม

Download

              23 / 2559  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก

Download

              26 / 2559  คณะกรรมการโครงการดูงานนอกสถานที่ของนิสิต 3 สาขา

Download

              30 / 2559  กรรมการสหกิจศึกษา

Download

              31 / 2559  คณะกรรมการโครงการอบรมการควบคุมศัตรูพืชโดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา

Download

              32 / 2559  คณะกรรมการโครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน
                              และงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

Download

              33 / 2559  คณะกรรมการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด
                              และหลักสูตรชีวเคมี

Download

              37 / 2559  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการความรู้ด้าน-KM

Download

              38 / 2559  คณะกรรมการโครงการวิจัยในชั้นเรียน

Download

              39 / 2559  คณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร-คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

             40 / 2559  โครงการปรับปรุงหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

Download

              41 / 2559  ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต-และคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

Download

             42 / 2559  กรรมการตรวจรับร่างอาจารย์ใหญ่

Download

              43 / 2559  โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่

Download

             44 / 2559  โครงการให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา

Download

              45 / 2559  คณะกรรมการโครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่

Download

              49 / 2559  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตสาขาจุลชีววิทยา

Download

              50 / 2559  คณะกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

Download

              52 / 2559  คณะกรรมการโครงการเชื่อมความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

Download

             56 / 2559  โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

Download

              57 / 2559  โครงการบริหารความเสี่ยง

Download

              59 / 2559  โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

Download

              60 / 2559  โครงการผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร

Download

              61 / 2559  โครงการตรวจพยาธิและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

Download

              62 / 2559  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

Download

              63 / 2559  โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่

Download

              64 / 2559  โครงการปรับปรุงหลักสูตรชีวเคมี

Download

              65 / 2559  โครงการ Open House Medsci

Download

              66 / 2559  คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพ
                              และการปรับปรุงหลักสูตรสาขาจุลชีววิทยา

Download

              70 / 2559  คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต
                              ในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 2559

Download

              72 / 2559  คณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

              77 / 2559  คณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
                            -AUN-QA-หลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

              85 / 2559  คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีวเคมี

Download

              90 / 2559  คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ
                              ครุภัณฑ์การศึกษาเบื้องต้น

Download

              95 / 2559  คณะกรรมการโครงการสอนเสริมแก่นิสิต

Download

              96 / 2559  คณะกรรมการโครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน
                              หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

Download

              97 / 2559  คณะกรรมการโครงการเชื่มสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร

Download

              98 / 2559  คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค-ภาคการศึกษาต้น-ปีการศึกษา-2559

Download

              99 / 2559  คณะกรรมการโครงการสำรวจความต้องการของชุมชนและติดตาม-1-คณะ-1-โมเดล

Download

              100 / 2559  คณะกรรมการโครงการโคโลนีเกมส์-ครั้งที่-13

Download

              101 / 2559  คณะกรรมการโครงการสุนทรี-ราตรวิทย์แพทย์

Download

              102 / 2559  คณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิขาการ

Download

              103 / 2559  คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่-ของนิสิตหลักสูตรชีวเคมี

Download

              104 / 2559  คณะกรรมการโครงการทำบุญปีใหม่-สานสายสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต

Download

              105 / 2559  คณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต-ครั้งที่-2

Download

              106 / 2559  คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรโภชนาการฯ

Download

    

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri