Menu

     คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2559

        รายชื่อคำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

            2 / 2559  คณะกรรมการออกข้อสอบ Comprehensive

Download

             3 / 2559  คณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ Comprehensive 

Download

              6 / 2559  คณะกรรมการโครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

Download

              7 / 2559  คณะกรรมการโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิต

Download

             8 / 2559 คณะกรรมการโครงการพระราชทานปริญญาบัตร 

Download

              9 / 2559  โครงการทำบุญปีใหม่ สานสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต 2559

Download

              10 / 2559  คณะกรรมการโครงการนิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสา 

Download

              11 / 2559  คณธกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน
                              หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

Download

              19 / 2559  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด
                              และเครื่องเคลือบบัตร

Download

              20 / 2559  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตรชีวเคมี

Download

              21 / 2559  โครงการจุลชีววิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

Download

              22 / 2559  โครงการอบรมมาตราฐานอุตสาหกรรม

Download

              23 / 2559  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก

Download

              26 / 2559  คณะกรรมการโครงการดูงานนอกสถานที่ของนิสิต 3 สาขา

Download

              30 / 2559  กรรมการสหกิจศึกษา

Download

              31 / 2559  คณะกรรมการโครงการอบรมการควบคุมศัตรูพืชโดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา

Download

              32 / 2559  คณะกรรมการโครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน
                              และงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

Download

              33 / 2559  คณะกรรมการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด
                              และหลักสูตรชีวเคมี

Download

              37 / 2559  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการความรู้ด้าน-KM

Download

              38 / 2559  คณะกรรมการโครงการวิจัยในชั้นเรียน

Download

              39 / 2559  คณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร-คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

             40 / 2559  โครงการปรับปรุงหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

Download

              41 / 2559  ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต-และคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

Download

             42 / 2559  กรรมการตรวจรับร่างอาจารย์ใหญ่

Download

              43 / 2559  โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่

Download

             44 / 2559  โครงการให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา

Download

              45 / 2559  คณะกรรมการโครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่

Download

              49 / 2559  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตสาขาจุลชีววิทยา

Download

              50 / 2559  คณะกรรมการเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

Download

              52 / 2559  คณะกรรมการโครงการเชื่อมความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

Download

             56 / 2559  โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

Download

              57 / 2559  โครงการบริหารความเสี่ยง

Download

              59 / 2559  โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

Download

              60 / 2559  โครงการผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร

Download

              61 / 2559  โครงการตรวจพยาธิและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

Download

              62 / 2559  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

Download

              63 / 2559  โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่

Download

              64 / 2559  โครงการปรับปรุงหลักสูตรชีวเคมี

Download

              65 / 2559  โครงการ Open House Medsci

Download

              66 / 2559  คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพ
                              และการปรับปรุงหลักสูตรสาขาจุลชีววิทยา

Download

              70 / 2559  คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต
                              ในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 2559

Download

              72 / 2559  คณะกรรมการโครงการปรับปรุงหลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

              77 / 2559  คณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
                            -AUN-QA-หลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

              85 / 2559  คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีวเคมี

Download

              90 / 2559  คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ
                              ครุภัณฑ์การศึกษาเบื้องต้น

Download

              95 / 2559  คณะกรรมการโครงการสอนเสริมแก่นิสิต

Download

              96 / 2559  คณะกรรมการโครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน
                              หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

Download

              97 / 2559  คณะกรรมการโครงการเชื่มสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร

Download

              98 / 2559  คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค-ภาคการศึกษาต้น-ปีการศึกษา-2559

Download

              99 / 2559  คณะกรรมการโครงการสำรวจความต้องการของชุมชนและติดตาม-1-คณะ-1-โมเดล

Download

              100 / 2559  คณะกรรมการโครงการโคโลนีเกมส์-ครั้งที่-13

Download

              101 / 2559  คณะกรรมการโครงการสุนทรี-ราตรวิทย์แพทย์

Download

              102 / 2559  คณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิขาการ

Download

              103 / 2559  คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่-ของนิสิตหลักสูตรชีวเคมี

Download

              104 / 2559  คณะกรรมการโครงการทำบุญปีใหม่-สานสายสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต

Download

              105 / 2559  คณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต-ครั้งที่-2

Download

              106 / 2559  คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรโภชนาการฯ

Download

    

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало 1хбет зеркало