Menu

     คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2560

        รายชื่อคำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

             1 / 2560   คณะกรรมการโครงการนิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อชุมชน

Download

             2 / 2560  คณะกรรมการโครงการเชื่อสัมพันธ์ภายในหลักสูตรจุลชีววิทยาฯ

Download

             3 / 2560 คณะกรรมการโครงการพระราชทานปริญญาบัตร

Download

             4 / 2560 คณะกรรมการโครงการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า

Download

              7 / 2560  คณะกรรมการโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
                              คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

              8 / 2560  คณะกรรมการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า-ปี-2560

Download

              9 / 2560 คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนและการออกข้อสอบ เตรียมความพร้อมนิสิต

Download

              10 / 2560  กรรมการสอบกลางภาค-ภาคการศึกษาปลาย-ปี-2559

Download

              11 / 2560  โครงการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรชีวเคมี

Download

              12 / 2560 คณะกรรมการโครงการสัมมนาและสังเสรมศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย

Download

              13 / 2560  คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

              14 / 2560  คณะกรรมการโครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

Download

              15 / 2560  คณะกรรมการโครงการให้ความรู้การจัดการขยะ

Download

              16 / 2560 คณะกรรมการโครงการอบรมเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

Download

              18 / 2560  โครงการสนับสนุนการวิจัย-คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์-ปี-2560

Download

              19 / 2560  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมันตัน

Download

              20 / 2560  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตร

Download

              24 / 2560 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน กีฬาบุคลากร กสอ. ครั้งที่ 36

Download

              25 / 2560 คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน

Download

              27 / 2560 คณะกรรมการโครงการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

Download

              28 / 2560 คณะกรรมการโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Medical Science Academic

Download

              29 / 2560 คณะกรรมการโครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่

Download

              30 / 2560 คณะกรรมการโครงการเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

Download

              31 / 2560 คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร

Download

              32 / 2560 คณะกรรมการโครงการ  Open House Med Sci

Download

              33 / 2560 คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรชีวเคมี

Download

              34 / 2560 คณะกรรมการโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่

Download

              35 / 2560 คณะกรรมการโครงการบริการตรวจพยาธิ

Download

              36 / 2560 คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่

Download

              37 / 2560 คณธกรรมการโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่

Download

              38 / 2560 คณะกรรมการโครงการจัดความรู้ KM

Download

              39 / 2560 คณะกรรมการโครงการวิจัยในชั้นเรียน

Download

              45 / 2560 คณะกรรมการโครงการผู้บริหารพบบุคลากร

Download

              46 / 2560 คณะกรรมการโครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม

Download

              47 / 2560 คณะกรรมการโครงดารตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร...

Download

              48 / 2560 คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตใน...

Download

              49 / 2560 คณะกรรมการโครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

Download

    

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало 1хбет зеркало