Menu

     คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2560

        รายชื่อคำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

             1 / 2560   คณะกรรมการโครงการนิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อชุมชน

Download

             2 / 2560  คณะกรรมการโครงการเชื่อสัมพันธ์ภายในหลักสูตรจุลชีววิทยาฯ

Download

             3 / 2560 คณะกรรมการโครงการพระราชทานปริญญาบัตร

Download

             4 / 2560 คณะกรรมการโครงการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า

Download

              7 / 2560  คณะกรรมการโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
                              คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

              8 / 2560  คณะกรรมการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า-ปี-2560

Download

              9 / 2560 คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนและการออกข้อสอบ เตรียมความพร้อมนิสิต

Download

              10 / 2560  กรรมการสอบกลางภาค-ภาคการศึกษาปลาย-ปี-2559

Download

              11 / 2560  โครงการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรชีวเคมี

Download

              12 / 2560 คณะกรรมการโครงการสัมมนาและสังเสรมศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย

Download

              13 / 2560  คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

              14 / 2560  คณะกรรมการโครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

Download

              15 / 2560  คณะกรรมการโครงการให้ความรู้การจัดการขยะ

Download

              16 / 2560 คณะกรรมการโครงการอบรมเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

Download

              18 / 2560  โครงการสนับสนุนการวิจัย-คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์-ปี-2560

Download

              19 / 2560  คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมันตัน

Download

              20 / 2560  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตร

Download

              24 / 2560 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน กีฬาบุคลากร กสอ. ครั้งที่ 36

Download

              25 / 2560 คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน

Download

              27 / 2560 คณะกรรมการโครงการเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

Download

              28 / 2560 คณะกรรมการโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Medical Science Academic

Download

              29 / 2560 คณะกรรมการโครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่

Download

              30 / 2560 คณะกรรมการโครงการเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

Download

              31 / 2560 คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร

Download

              32 / 2560 คณะกรรมการโครงการ  Open House Med Sci

Download

              33 / 2560 คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรชีวเคมี

Download

              34 / 2560 คณะกรรมการโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่

Download

              35 / 2560 คณะกรรมการโครงการบริการตรวจพยาธิ

Download

              36 / 2560 คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่

Download

              37 / 2560 คณธกรรมการโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่

Download

              38 / 2560 คณะกรรมการโครงการจัดความรู้ KM

Download

              39 / 2560 คณะกรรมการโครงการวิจัยในชั้นเรียน

Download

              45 / 2560 คณะกรรมการโครงการผู้บริหารพบบุคลากร

Download

              46 / 2560 คณะกรรมการโครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม

Download

              47 / 2560 คณะกรรมการโครงดารตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร...

Download

              48 / 2560 คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตใน...

Download

              49 / 2560 คณะกรรมการโครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

Download

    

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri