Menu

     คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561

        รายชื่อคำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

             2 / 2561 คณะกรรมการโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

Download

             4 / 2561 คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรชีวเคมี

Download

             6 / 2561 คณะกรรมการโครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน หลักสูตรชีวเคมี

Download

             9 / 2561 คณะกรรมการโครงการวิทย์แพทย์ใจอาสา

Download

             10 / 2561 คณะกรรมการดำเนินการทำลายข้อสอบ 2559

Download

             12 / 2561 คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานและเชื่มสัมพันธ์บุคลากร

Download

             13 / 2561 คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

             14 / 2561 คณะกรรมการโครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน หลักสูตรโภชนาการ

Download

             15 / 2561 คณะกรรมการโครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน หลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

             16 / 2561 คณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ปลายภาคปีการศึกษา 2560 
                             และภาคการศึกษาต้น 2561

Download

             17 / 2561 คณะกรรมการโครงการจัดความรู้ด้านวิชาการ

Download

             18 / 2561 คณะกรรมการโครงการแนะแนวอาชีพและเสริมบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิต

Download

             20 / 2561 การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

Download

             21 / 2561 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสโมสรนิสิต

Download

             22 / 2561 คณะกรรมการโครงการนิเทศสหกิจศึกษา 2561

Download

             23 / 2561 คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

             24 / 2561 คณะกรรมการสหกิจศึกษา 

Download

             28 / 2561 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 1 คณะ 1 โมเดล

Download

             29 / 2561 คณะกรรมการโครงการรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์

Download

             30 / 2561 คณะกรรมการวิพากษ์ผลการเรียน

Download

             34 / 2561 คณะกรรมการโครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

Download

             36 / 2561 คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคภาคการศึกษาปลายภาค ปีการศึกษา 2560
                             และภาคการศึกษาต้น 2561

Download

             37 / 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

Download

             42 / 2561 กรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์
                             สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

Download

             43 / 2561 คณะกรรมการสอบและพิจารณาผลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น

Download

             45 / 2561 คณะกรรมการโครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่

Download

             48 / 2561 คณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตครั้งที่ 2

Download

             54 / 2561 กรรมการดำเนินโครงการโภชนสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

             56 / 2561-คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ-AUN-QA-โภชนาการ

Download

             62 / 2561-คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน

Download

             63 / 2561-คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ-AUN-QA-ชีวเคมี

Download

             72 / 2561-คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ-AUN-QA-จุลชีววิทยา

Download

             74 / 2561-คณะกรรมการโครงการทำบุญอาจารยใหญ่

Download

    

Go to top