Menu

     คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561

        รายชื่อคำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

             2 / 2561 คณะกรรมการโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

Download

             4 / 2561 คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรชีวเคมี

Download

             6 / 2561 คณะกรรมการโครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน หลักสูตรชีวเคมี

Download

             9 / 2561 คณะกรรมการโครงการวิทย์แพทย์ใจอาสา

Download

             10 / 2561 คณะกรรมการดำเนินการทำลายข้อสอบ 2559

Download

             12 / 2561 คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานและเชื่มสัมพันธ์บุคลากร

Download

             13 / 2561 คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

             14 / 2561 คณะกรรมการโครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน หลักสูตรโภชนาการ

Download

             15 / 2561 คณะกรรมการโครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน หลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

             16 / 2561 คณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ปลายภาคปีการศึกษา 2560 
                             และภาคการศึกษาต้น 2561

Download

             17 / 2561 คณะกรรมการโครงการจัดความรู้ด้านวิชาการ

Download

             18 / 2561 คณะกรรมการโครงการแนะแนวอาชีพและเสริมบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิต

Download

             20 / 2561 การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

Download

             21 / 2561 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสโมสรนิสิต

Download

             22 / 2561 คณะกรรมการโครงการนิเทศสหกิจศึกษา 2561

Download

             23 / 2561 คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

             24 / 2561 คณะกรรมการสหกิจศึกษา 

Download

             28 / 2561 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 1 คณะ 1 โมเดล

Download

             29 / 2561 คณะกรรมการโครงการรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์

Download

             30 / 2561 คณะกรรมการวิพากษ์ผลการเรียน

Download

             34 / 2561 คณะกรรมการโครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

Download

             36 / 2561 คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคภาคการศึกษาปลายภาค ปีการศึกษา 2560
                             และภาคการศึกษาต้น 2561

Download

             37 / 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

Download

             42 / 2561 กรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์
                             สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

Download

             43 / 2561 คณะกรรมการสอบและพิจารณาผลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น

Download

             44 2561 คณะกรรมการโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

Download

             45 / 2561 คณะกรรมการโครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่

Download

             48 / 2561 คณะกรรมการโครงการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตครั้งที่ 2

Download

             54 / 2561 กรรมการดำเนินโครงการโภชนสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

             56 / 2561-คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ-AUN-QA-โภชนาการ

Download

             57 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต 2561

Download

             62 / 2561-คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน

Download

             63 / 2561-คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ-AUN-QA-ชีวเคมี

Download

             72 / 2561-คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ-AUN-QA-จุลชีววิทยา

Download

             74 / 2561-คณะกรรมการโครงการทำบุญอาจารยใหญ่

Download

             114 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

Download

             123 2561 คณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น 2561

Download

             127 2561 คณะกรรมการโครงการสอนเสริมแก่นิสิต

Download

             129 2561 คณะกรรมการโครงการโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 15

Download

             130 2561 คณะกรรมการโครงการวิจัยในชั้นเรียน

Download

             131 2561 คณะกรรมการโครงการวิทย์แพทย์สัญจร

Download

             132 2561 คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน จุลชีววิทยา 2562

Download

             133 2561 คณะกรรมการโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

Download

             135 2561 คณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน

Download

             136 2561 คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

Download

             142 2561 คณะกรรมการโครงการทำบุญปีใหม่และเชื่อมสัมพันธ์

Download

             145 2561คณะกรรมการวิพากษ์ผลการเรียน

Download

             150 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างต่อเติมห้องอเนกประสงค์

Download

             151 2561 คณะกรรมการโครงการสนับสนุนการวิจัย

Download

    

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri