Menu

     คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562

        รายชื่อคำสั่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

             8 2562  คณะกรรมการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวต่ำกว่าเกณฑ์ 4 รายการ

Download

             13 2562 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิต โครงการรับตรง

Download

             15 2562 คณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

Download

             16 2562 คณะกรรมการสอบกลางภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

Download

             17 2562 คณะกรรมการโครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน โภชนาการ 2562

Download

             18 2562 คณะกรรมการโครงการโภชนสัมพันธ์

Download

             20 2562 คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแยกส่วน

Download

             21 2562 คณะกรรมการโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร

Download

             22 2562 คณะกรรมการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์และกำหนดลักษณะเฉพาะเครื่องโอโซน

Download

             24 2562 คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Download

             25 2562 คณะกรรมการจัดระบบห้องปฏิบัติการ

Download

             27 2562 คณะกรรมการโครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน สาขวิชาจุลชีววิทยา

Download

             28 2562 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วน

Download

             29 2562 คณะกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตจุลชีววิทยา

Download

             30 2562 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

Download

             32 2562 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

Download

             33 2562 คณะกรรมการโครงการแนะแนวอาชีพส่งเสริมบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิต

Download

             34 2562 คณะกรรมการวิชาการ

Download

             35 2562 คณะกรรมการกิจกรรม MEDSCI NIGHT RUN

Download

             37 2562 คณะกรรมการโครงการอบรม

Download

             39 2562 คณะกรรมการโครงการอบรมเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา

Download

             40 2562 คณะกรรมการดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต หลักสูตรชีวเคมี

Download

             41 2562 คณะกรรมการโครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน

Download

             44 2562 คณะกรรมการโครงการรดน้ำดำหัว

Download

             45 2562 คณะกรรมการโครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่

Download

             46 2562 คณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561

Download

             50 2562 คณะกรรมการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 134 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

             55 2562 คณะกรรมการโครงการพระราชทานบริญญาบัตร

Download

             60 2562 คณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานและเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร

Download

             61 2562 คณะกรรมการสอบและพิจารณาทุน JASSO

Download

             62 2562 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 134 รายการ

Download

             65 2562 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS

Download

             66 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต

Download

             69 2562 คณะกรรมการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์กายวิภาคศาสตร์

Download

             70 2562 คณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 83 รายการ

Download

             72 2562 คณะกรรมการโครงการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Download

             73 2562  คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 83 รายการ

Download

             76 2562  คณะกรรมการกำหนดราคากลางชุดฉากกั้นห้อง

Download

             78 2562 คณะกรรมการโครงการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุน

Download

             81 2562 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต

Download

             82 2562 คณะกรรมการโครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่

Download

             83 2562 คณะกรรมการสหกิจศึกษา

Download

             85 2562 คณะกรรมการบริหารจัดการรายวิชาปรีคลินิก

Download

             89 2562 คณะกรรมการโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร

Download

             93 2562 คณะกรรมการตรวจประเมิน AUN QA หลักสูตรโภชนาการ

Download

             96 2562 คณะกรรมการเทิดทูนพระคุณครู

Download

             102 2562 คณะกรรมการตรวจประเมิน AUN QA หลักสูตรจุลชีววิทยา

Download

             104  2562 คณะกรรมการตรวจประเมิน AUN QA หลักสูตรชีวเคมี

Download

             105 2562 คณะกรรมการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

Download

             106 2562 คณะกรรมการโครวการทำบุญอาจารย์ใหญ๋ 2562

Download

             108 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เฉพาะ
                    จัดซ์้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องวัดความเป็น กรด - ด่าง ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เย็น 3 ประตู

Download

             109 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เฉพาะ
                   เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอน

Download

    

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri