Menu

        รายชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

          พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

Download

          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

Download

          ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554

Download

          คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553

Download

          การให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนิสิต
          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

          แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Download

          ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนด ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล
           ISO/IEC 17025 : 2005

Download

          มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2559

Download

          คู่มือปฎิบัติการด้านสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download

          หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
          ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก

Download

          หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติง่านของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
          สายบริการ กรณีสัญญาจ้าง 1 ปี

Download

          หลักเกณฑ์การประเมินทดลองการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

Download

          ประกาศแนวทางการปฎิบัติงาน ณ ที่พักของตนเอง (Work From Home)

Download

          ประกาศแนวทางการขออนุมัติและการเบิกจ่ายทางการเงิน

Download

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri