Menu

โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558

 

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801017

โครงการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

15000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฏร์
ดร.ภัคสิริ สินไชยกิจ

2

วพ.5805049

โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

20000

นางสาวพัชรินทร์ ใจข้อ
นายวิทยา สุนสะดี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801016

โครงการรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2000

อ.ณฐกร คำแก้ว

2

วพ.5805039

โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3000

ดร.ธิดา ไชยวังศรี

3

วพ.5802022

โครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7500

ดร.ศิริลักษณ์ สันพา
อ.ยุพา ชาญวิกรัย
อ.สุรัศวดี เชื้อมั่น
ดร.วาทิตา ผจญภัย
ดร.กฤษชัย พลูเจริญ

4

วพ.5802025

โครงการสัมมนาและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิจัยของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

12000

ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์
ดร.อัฉราภรณ์ ดวงใจ

5

วพ.5802028

โครงการ เจ้าภาพร่วมจัดประชุมประชุมนานาชาติ ครั้งที่1
เรื่อง สุขภาพและการบำบัดทางเลือกสำหรับโรคมะเร็งและโรคต่างๆ 

30000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์

6

วพ.5802023

โครงการสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

40000

ดร.ธิดา ไชยวังศรี

7

วพ.5801002

โครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน (3 สาขา)หลักสูตรจุลชีววิทยา

50000

อ.สรวิชญ์ อุปคุตม์ 

ประจำเดือน ธันวาคม 2557

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801004

โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิต

8000

อ.กฤษณา พุกอินทร์
อ.สุมิตตา วุฒิสันอักษรา
ดร.อรดา ชุมภูคำ

2

วพ.5801014

โครงการสุนทรี ราตรีวิทย์แพทย์

30000

อ.ปัณณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ

3

วพ.5805043

โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2000

ดร.ธิดา ไชยวังศรี

4

วพ.5802021

โครงการพัฒนาคลังจุลินทรีย์

2000

อ.กานรวีย์ ขยัน

5

วพ.5804033

โครงการทำบุญปีใหม่ และสร้างเสริมอบรมศีลธรรมจริยธรรมของบุคลากร
และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

59000

ดร.เนติ เงินแพทย์

ประจำเดือน มกราคม 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801018

โครงการนิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อชุมชน

40000

อ.ศักดิ์ชัย สุดชะดา
อ.รุ่งทิพย์ ทองบุญโท
ดร.นิคม นาคสุพรรณ
ดร.ภัคสิริ สินไชยกิจ
ดร.มารุต แก้ววงศ์
อ.นุชจรีย์พร ทองรอด

2

วพ.5805040

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

20000

นายนฤพงศ์ สันทราย

3

วพ.5807052

โครงการสุขภาพดี กีฬาวิทย์-แพทย์

25000

ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ
อ.อัญชลี ระวังการ
อ.จารุพล มหิโพด
ดร.ณภัทร ศรีรักษา
อ.อำนาจ อ่อนสอาด

4

วพ.5801015

โครงการโคโลนีเกมส์

40000

อ.อัญชลี ระวังการ

5

วพ.5802024

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Medical Science Academic Annual Meeting

15000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์

6

วพ.5802027

โครงการ เจ้าภาพร่วมจัดประชุมและการอบรม เชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม

20000

ดร.ธิดา ไชยวังศรี

7

วพ.5802029

โครงการ เจ้าภาพร่วมจัดประชุมประชุมนานาชาติพะเยาวิจัย

30000

อ.อัญชลี ระวังการ
ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์

8

วพ.5803030

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1 คณะ 1 อำเภอ 

10000

ดร.มารุต แก้ววงศ์

9

วพ.5801055

โครงการอบรมความรู้ด้าน กยศ กรอ และทรานสคริปกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

20000

อ.กนกกาญจน์ พรหมน้อย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5803031

โครงการบริการตรวจพยาธิและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

25000

อ.จิตรกุล สุวรรณเจริญ

2

วพ.5806051

โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

10000

ดร.มารุต แก้ววงศ์

3

วพ.5801008

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต (3 สาขา)

28000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์

4

วพ.5801011

โครงการพัฒนาความเป็นนักวิจัยในนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

8000

อ.นิคม นาคสุพรรณ

ประจำเดือน มีนาคม 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801005

โครงการคืนสู่เหย้า

18000

อ.อัญชลี ระวังการ
ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์

2

วพ.5801019

โครงการพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

20000

ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย

3

วพ.5801013

โครงการสานสัมพันธ์ 10 ปี จุลชีววิทยา

26000

ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง

4

วพ.5805041

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์

150000

ดร.เนติ เงินแพทย์

5

วพ.5803032

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา

20000

ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์
อ.อัญชลี ระวังการ

6

วพ.5804035

โครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่

6000

ดร.วไลลักษณ์ เกิดสรรค์
ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ

7

วพ.5801058

โครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

10000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฏร์

ประจำเดือน เมษายน 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801003

โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

5000

ดร.มารุต แก้ววงศ์

2

วพ.5805046

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

7000

อ.สรวิชญ์ อุปคุตม์
นางสาวทัดดาว อินทร์ประสิทธิ์

3

วพ.5804034

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

2000

อ.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป

4

วพ.5805047

โครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

20000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฏร์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801001

 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกงาน ( 3 สาขา)

12000

อ.สรวิชญ์ อุปคุตม์ 
อ.ยุพา ชาญวิกรัย
ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์

2

วพ.5805042

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

9000

ดร.เนติ เงินแพทย์

3

วพ.5804036

โครงการเข้าร่วมพิธีพระราชทางเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

25000

อ.ปิยกาญจน์ บุญเต็ม
อ.ธีระ จันทร์มณี

4

วพ.5801056

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต (3 สาขา)

30000

อ.คมศักดิ์ พินธะ

5

วพ.5801057

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต (3 สาขา)

42000

ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์

6

วพ.5801012

โครงการถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

1500

ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย

ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801053

โครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน (3 สาขา) หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

50000

อ.ชมนาด สิงห์หันต์

2

วพ.5801054

โครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน (3 สาขา) หลักสูตรชีวเคมี

20000

อ.คมศักดิ์ พินธะ

3

วพ.5804037

โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่

6000

ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ
อ.นุชจรีย์พร ทองรอด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801009

โครงการ Open House Med Sci

20000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฏร์

2

วพ.5801010

โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่

20000

ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ
อ.สุรัศวดี เชื้อมั่น

3

วพ.5805045

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

45000

ดร.ธิดา ไชยวังศรี

4

วพ.5801007

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 2558

7000

ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย

5

วพ.5804038

โครงการเทิดทูนพระคุณครู

5000

ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ
อ.จักรพงษ์ คนธรรม์

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801006

โครงการรุ่นพี่รับน้องปรองดองวิทย์แพทย์

22000

ดร.นิคม นาคสุพรรณ

2

วพ.5801020

โครงการกิจกรรมผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2558

7000

ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย

3

วพ.5805044

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4000

ดร.เนติ เงินแพทย์

4

วพ.5805048

โครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม

20000

อ.อนงค์ คิดดี
ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง

5

วพ.5805050

โครงการตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4000

นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์

6

วพ.5802026

โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

20000

ดร.มารุต แก้ววงศ์

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало 1хбет зеркало