Menu

โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558

 

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801017

โครงการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

15000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฏร์
ดร.ภัคสิริ สินไชยกิจ

2

วพ.5805049

โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

20000

นางสาวพัชรินทร์ ใจข้อ
นายวิทยา สุนสะดี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801016

โครงการรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2000

อ.ณฐกร คำแก้ว

2

วพ.5805039

โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3000

ดร.ธิดา ไชยวังศรี

3

วพ.5802022

โครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

7500

ดร.ศิริลักษณ์ สันพา
อ.ยุพา ชาญวิกรัย
อ.สุรัศวดี เชื้อมั่น
ดร.วาทิตา ผจญภัย
ดร.กฤษชัย พลูเจริญ

4

วพ.5802025

โครงการสัมมนาและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและวิจัยของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

12000

ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์
ดร.อัฉราภรณ์ ดวงใจ

5

วพ.5802028

โครงการ เจ้าภาพร่วมจัดประชุมประชุมนานาชาติ ครั้งที่1
เรื่อง สุขภาพและการบำบัดทางเลือกสำหรับโรคมะเร็งและโรคต่างๆ 

30000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์

6

วพ.5802023

โครงการสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

40000

ดร.ธิดา ไชยวังศรี

7

วพ.5801002

โครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน (3 สาขา)หลักสูตรจุลชีววิทยา

50000

อ.สรวิชญ์ อุปคุตม์ 

ประจำเดือน ธันวาคม 2557

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801004

โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิต

8000

อ.กฤษณา พุกอินทร์
อ.สุมิตตา วุฒิสันอักษรา
ดร.อรดา ชุมภูคำ

2

วพ.5801014

โครงการสุนทรี ราตรีวิทย์แพทย์

30000

อ.ปัณณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ

3

วพ.5805043

โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2000

ดร.ธิดา ไชยวังศรี

4

วพ.5802021

โครงการพัฒนาคลังจุลินทรีย์

2000

อ.กานรวีย์ ขยัน

5

วพ.5804033

โครงการทำบุญปีใหม่ และสร้างเสริมอบรมศีลธรรมจริยธรรมของบุคลากร
และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

59000

ดร.เนติ เงินแพทย์

ประจำเดือน มกราคม 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801018

โครงการนิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อชุมชน

40000

อ.ศักดิ์ชัย สุดชะดา
อ.รุ่งทิพย์ ทองบุญโท
ดร.นิคม นาคสุพรรณ
ดร.ภัคสิริ สินไชยกิจ
ดร.มารุต แก้ววงศ์
อ.นุชจรีย์พร ทองรอด

2

วพ.5805040

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

20000

นายนฤพงศ์ สันทราย

3

วพ.5807052

โครงการสุขภาพดี กีฬาวิทย์-แพทย์

25000

ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ
อ.อัญชลี ระวังการ
อ.จารุพล มหิโพด
ดร.ณภัทร ศรีรักษา
อ.อำนาจ อ่อนสอาด

4

วพ.5801015

โครงการโคโลนีเกมส์

40000

อ.อัญชลี ระวังการ

5

วพ.5802024

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Medical Science Academic Annual Meeting

15000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์

6

วพ.5802027

โครงการ เจ้าภาพร่วมจัดประชุมและการอบรม เชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม

20000

ดร.ธิดา ไชยวังศรี

7

วพ.5802029

โครงการ เจ้าภาพร่วมจัดประชุมประชุมนานาชาติพะเยาวิจัย

30000

อ.อัญชลี ระวังการ
ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์

8

วพ.5803030

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 1 คณะ 1 อำเภอ 

10000

ดร.มารุต แก้ววงศ์

9

วพ.5801055

โครงการอบรมความรู้ด้าน กยศ กรอ และทรานสคริปกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

20000

อ.กนกกาญจน์ พรหมน้อย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5803031

โครงการบริการตรวจพยาธิและส่งเสริมสุขภาพชุมชน

25000

อ.จิตรกุล สุวรรณเจริญ

2

วพ.5806051

โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

10000

ดร.มารุต แก้ววงศ์

3

วพ.5801008

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต (3 สาขา)

28000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์

4

วพ.5801011

โครงการพัฒนาความเป็นนักวิจัยในนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

8000

อ.นิคม นาคสุพรรณ

ประจำเดือน มีนาคม 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801005

โครงการคืนสู่เหย้า

18000

อ.อัญชลี ระวังการ
ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์

2

วพ.5801019

โครงการพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

20000

ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย

3

วพ.5801013

โครงการสานสัมพันธ์ 10 ปี จุลชีววิทยา

26000

ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง

4

วพ.5805041

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์

150000

ดร.เนติ เงินแพทย์

5

วพ.5803032

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา

20000

ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์
อ.อัญชลี ระวังการ

6

วพ.5804035

โครงการระลึกคุณอาจารย์ใหญ่

6000

ดร.วไลลักษณ์ เกิดสรรค์
ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ

7

วพ.5801058

โครงการฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

10000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฏร์

ประจำเดือน เมษายน 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801003

โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

5000

ดร.มารุต แก้ววงศ์

2

วพ.5805046

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

7000

อ.สรวิชญ์ อุปคุตม์
นางสาวทัดดาว อินทร์ประสิทธิ์

3

วพ.5804034

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

2000

อ.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป

4

วพ.5805047

โครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

20000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฏร์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801001

 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกงาน ( 3 สาขา)

12000

อ.สรวิชญ์ อุปคุตม์ 
อ.ยุพา ชาญวิกรัย
ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์

2

วพ.5805042

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

9000

ดร.เนติ เงินแพทย์

3

วพ.5804036

โครงการเข้าร่วมพิธีพระราชทางเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

25000

อ.ปิยกาญจน์ บุญเต็ม
อ.ธีระ จันทร์มณี

4

วพ.5801056

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต (3 สาขา)

30000

อ.คมศักดิ์ พินธะ

5

วพ.5801057

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิต (3 สาขา)

42000

ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์

6

วพ.5801012

โครงการถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

1500

ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย

ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801053

โครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน (3 สาขา) หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด

50000

อ.ชมนาด สิงห์หันต์

2

วพ.5801054

โครงการนิเทศน์นิสิตฝึกงาน (3 สาขา) หลักสูตรชีวเคมี

20000

อ.คมศักดิ์ พินธะ

3

วพ.5804037

โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่

6000

ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ
อ.นุชจรีย์พร ทองรอด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801009

โครงการ Open House Med Sci

20000

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฏร์

2

วพ.5801010

โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่

20000

ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ
อ.สุรัศวดี เชื้อมั่น

3

วพ.5805045

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

45000

ดร.ธิดา ไชยวังศรี

4

วพ.5801007

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปี 2558

7000

ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย

5

วพ.5804038

โครงการเทิดทูนพระคุณครู

5000

ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ
อ.จักรพงษ์ คนธรรม์

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ลำดับที่

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

วพ.5801006

โครงการรุ่นพี่รับน้องปรองดองวิทย์แพทย์

22000

ดร.นิคม นาคสุพรรณ

2

วพ.5801020

โครงการกิจกรรมผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2558

7000

ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย

3

วพ.5805044

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4000

ดร.เนติ เงินแพทย์

4

วพ.5805048

โครงการอบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม

20000

อ.อนงค์ คิดดี
ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง

5

วพ.5805050

โครงการตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4000

นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์

6

วพ.5802026

โครงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

20000

ดร.มารุต แก้ววงศ์

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri