Menu

        แผนความเสี่ยง

ดาวน์โหลดเอกสาร

          แผนการควบคุมภายในและการติดตามผลแผนการควบคุมภายใน
          ประจำปีงบประมาณ 2561

Download

          แผนการควบคุมภายในและการติดตามผลแผนการควบคุมภายใน 
          ประจำปีงบประมาณ 2563

Download

 

        รายงานความเสี่ยง

ดาวน์โหลดเอกสาร

          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM-R6) รอบ 6 เดือน
           ประจำปีงบประมาณ 2563

Download

          รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

Download

Go to top