Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกให้แก่นิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกให้แก่นิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีดร.เนติ เงินแพทย์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.มารุต แก้ววงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หัวหน้าสาขา และคณาจารย์หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด เป็นผู้มอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด รุ่นที่ 3 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 67 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานด้านโภชนาการและโภชนบำบัดในโรงพยาบาล และให้นิสิตได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักกำหนดอาหาร มีความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวิชาชีพ รวมทั้งมีเครื่องแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย

          ทั้งนี้ ในห้วงเวลาแห่งการสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของคนไทยทั้งชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ประธานในพิธีจึงได้อัญเชิญพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงพระบรมราชวินิจฉัยแนวทางการปรับปรุงความหลากหลายของรสชาติเจลลี่ พระราชทาน ซึ่งเป็นอาหารพระราชทานเพื่อผู้ป่วยทางช่องปาก ความว่า "อาหารผู้ป่วยดีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอร่อยด้วย เพราะคนไข้คือคนป่วย เราจึงต้องคำนึงถึงการดูแลด้านจิตใจของเขาให้มาก เพราะผู้ป่วยมีความทุกข์ทางร่างกายอยู่แล้ว" เพื่อให้นิสิตนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ในฐานะนักกำหนดอาหาร ซึ่งเป็นผู้กำหนดปริมาณพลังงานและสารอาหารต่างๆ ที่เหมาะสมกับโรคและภาวะที่เป็นอยู่ของผู้ป่วย ตลอดจนกำหนดอาหารที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วย บุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกัน และบำบัดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการ

          ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กล่าวให้โอวาท โดยอัญเชิญ "พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส" อันทรงคุณค่า ที่เป็นแนวทางในการเรียน และการปฏิบัติงานในอนาคตของนิสิต เรื่องความเพียรว่า

“ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม ให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญ ต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม” (พระราชดำรัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี พ.ศ.2539)

 “ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล

เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์

การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น

ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน”  (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539)

 

-------------------->รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<--------------------

เรียบเรียงข่าว  ภาพ: พัชรินทร์  ใจข้อ

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort