Menu

หลักสูตรชีวเคมี เน้นฝึกกระบวนการคิดและสร้างสรรค์การทำงานวิจัย  ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย

 

มื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์ประจำหลักสูตรชีวเคมี นำนิสิตหลักสูตรชีวเคมี ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (361301) ฝึกทักษะการเขียนและการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย เน้นกระบวนการของการทำงานวิจัย ร่างขั้นตอนการทดลอง และคาดคะเนผลการทดลอง โดยจุดที่น่าสนใจในขั้นตอนการนำเสนอก็คือ ส่วนของผลการทดลอง เนื่องจากไม่ได้ทำการทดลองจริง อาจารย์จึงออกแบบให้นิสิตสมมุติรูปแบบผลการทดลองที่สนับสนุนสมมติฐานงานวิจัย (Positive result) และรูปแบบผลการทดลองที่ไม่สนับสนุนสมมติฐานงานวิจัย (Negative result) โดยมีการออกแบบในรูปแบบกราฟ หรือตารางที่สามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจน

ดร.กฤษชัย พูลเจริญ อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ เปิดเผยว่า กระบวนการต่างๆ คณาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของหลักสูตรชีวเคมีได้ออกแบบเนื้อหารายวิชาในส่วนนี้เน้นไปที่การฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ การลำดับขั้นตอนในกระบวนการของการทำงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานวิจัย หากมีความเข้าใจ คิดเป็น เรียงลำดับขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานวิจัยได้ ก็สามารถเป็นนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้

ข้อมูล : ดร.กฤษชัย พูลเจริญ

ภาพ : วิทยา สุนสะดี

ข่าว : พัชรินทร์ ใจข้อ

 

 

>>>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click  ที่นี่<<<<<<

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort