Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิต

 

มื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมบุคลิกภาพว่าที่บัณฑิต ให้แก่นิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง ICT 1108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่กำลังสำเร็จการศึกษา ทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพและสร้างบุคลิกภาพในการเตรียมพร้อมเพื่อสมัครงาน และการก้าวสู่วิชาชีพหรือการศึกษาต่อ เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์ นิสิต ตลอดจนให้นิสิตมีความศรัทธาและเกิดความภูมิใจในสถาบันการศึกษา จากการทำกิจกรรมร่วมกันก่อนจบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกับกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งรางวัลเหรียญเรียนดี ประจำปี 2559 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จำนวน 29 คน อีกด้วย

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายหัวข้อ “เขียนใบสมัครอย่างไรให้ได้งาน” วิทยากรโดย ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา, “การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการเตรียมตัวหางานทำ” วิทยากรโดย อาจารย์ธิวานนท์ พูพวก อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์, แนวทางการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ” วิทยากรโดย ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดย ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งระหว่างการบรรยายได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการทำงาน และการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ที่นิสิตสนใจ โดยมีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

พัชรินทร์  ใจข้อ : ข่าว

วิทยา สุนสะดี :ภาพ

>>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<<

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort