Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ลดปัญหา dropout (การออกกลางคัน) ของนิสิตประจำปี 2560

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ลดปัญหาการ  dropout (การออกกลางคัน) ของนิสิต ประจำปี 2560 ณ ห้อง CE 07202 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกกลางคันเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ของนิสิต ซึ่งทางคณะได้รับเกียรติจาก ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน โดยมี ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก  

สำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่วิทยากรได้ศึกษากลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลการศึกษาระดับต่ำ และนำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการนี้ ได้แก่ ปัญหาสำคัญที่ส่งผลเสี่ยงต่อการลาออกกลางคันจากผลการเรียนของนิสิตในกลุ่มที่ศึกษาส่วนใหญ่พบว่า เกิดจากตัวผู้เรียนเองมีความรู้เดิมไม่แน่น สถานศึกษาอยู่ไกลจากบ้านและครอบครัว และเนื้อหาที่เรียนนั้นยากเกินไป  แนวทางที่สามารถนำมาปรับใช้เบื้องต้นเริ่มจากตัวอาจารย์ผู้สอนจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งเทคนิคและวิธีการสอน การสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความแตกต่างกับตัวผู้สอนเองหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เติบโตมา โลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ให้เขาเหล่านั้นเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอน เกิดการเรียนรู้เพื่อเป็นแรงจูงใจและผลักดันให้อยากเรียนจนสำเร็จการศึกษา ไม่ย้ายสาขาหรือลาออกกลางคัน ทั้งนี้ยังได้แนะนำว่า หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะควรเพิ่มวิชาที่บ่งบอกถึงความชัดเจนของหลักสูตรว่าเป็นแบบไหน เป็นวิชาพื้นฐานที่สามารถอธิบายภาพรวมให้นิสิตทราบตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้ซึมซับเกิดความเข้าใจและรักในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน หากค้นพบว่าเรียนไม่ไหว จะได้ตัดสินใจตั้งแต่ช่วงที่เรียนในชั้นปีที่ 1 ถือเป็นอีกแนวทางในการลดปัญหาการลาออก หรือย้ายสาขาในชั้นปีที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังมีแนวทางจัดกลยุทธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสื่อสาร มีระบบคัดกรองและจัดกลุ่มนิสิตเพื่อดูแลกลุ่มที่มีระดับผลการเรียนที่มีความเสี่ยง อาจใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทั้งติวหนังสือ พาเข้าเรียนโดยมีอาจารย์คอยดูแล และสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบรางวัลให้ทั้งนิสิตผู้ที่ติวและนิสิตที่มีการพัฒนาการด้านการเรียนที่ดีขึ้น ถือเป็นแนวทางที่ทางคณะฯ จะได้นำมาเป็นแบบอย่างและนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของคณะ เพื่อลดปัญหาการ dropout (การออกกลางคัน) ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อีกแนวทางหนึ่ง

 

 

>>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<<

ข้อมูล : ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เรียบเรียง/ภาพ : พัชรินทร์ ใจข้อ

 

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri