Menu

นิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา ม.พะเยา คว้า 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี Medical Science Academic Annual Meeting MSAM 2018

ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร 

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา นำโดย ดร.เนติ เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ และอาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา เป็นคณะกรรมการตัวแทนของ ม.พะเยา นำนิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรจุลชีววิทยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งสิ้น 5 ผลงาน ในการประชุม Medical Science Academic Annual Meeting MSAM 2018  ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 30 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ได้รับรางวัลทั้งหมด 2 รางวัล ได้แก่ผลงานของ นางสาวชนิตา สินเฉ้า นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยมีอาจารย์กานต์รวี ขยัน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ ความชุกของ Cryptococcus neoformans  ในมูลนกในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในระดับ ปริญญาตรี การนำเสนองานวิจัย ส่วนนางสาวณัฐกานต์ ภาคภูมิ และนางสาว ณัฐธิดา คงทน  นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา หัวข้อ การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสครับไทฟัส และริคเค็ทเซีย ในอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในระดับ ชมเชย

สำหรับโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี (Medical Science Academic Annual Meeting 2018) จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งให้ความสำคัญกับงานวิจัยของนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยจากโครงการศึกษาอิสระ หรือการฝึกงาน ให้คณาจารย์ ศิษย์เก่าและผู้สนใจ ทั้งจากภายในคณะและจากต่างสถาบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จากมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรคล้ายกันมาร่วมงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด 106 ผลงาน โดยแบ่งเป็นการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า จำนวน 58 ผลงาน และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จำนวน 48 ผลงาน ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ได้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องมาหลายปี มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเตรียมความพร้อมและยกระดับให้กับนิสิตของคณะ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ภายนอก และสู่ระดับสากลต่อไป

 

ข้อมูล/ภาพ : ดร.เนติ เงินแพทย์

ภาพ/เพจคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรียบเรียง : พัชรินทร์ ใจข้อ

Go to top