Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในอำเภอดอกคำใต้

 

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

มื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.มารุต แก้ววงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสรีรวิทยา พร้อมด้วยนิสิต จำนวน 14 คน ลงพื้นที่จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในอำเภอดอกคำใต้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ และชมรมรักษ์แผนไทยตำบลบ้านถ้ำ

ดร.มารุต แก้งวงศ์ เปิดเผยว่า ทางคณะฯ ได้ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และการบริการวิชาการในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มาโดยตลอด ทำให้ทราบว่า พื้นที่มีความพยายามในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีการจัดตั้งชมรมรักษ์แผนไทย ตำบลบ้านถ้ำขึ้น โดยทางชมรมมีการนำพืชสมุนไพรที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น มาประกอบเป็นตำรับยาตามภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดและนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้าน ใน ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดโครงการ  ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในอำเภอดอกคำใต้

โดยการดำเนินงานในระยะแรก ได้นำนิสิตลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ชีวประวัติของหมอเมืองทุกศาสตร์ ทุกแขนงรวมกว่า 40 คน มาจัดทำทำเนียบของชมรม และจัดเป็นนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของหมอเมือง ที่สะสมภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์พื้นบ้านมาจากบรรพบุรุษ อันเป็นอัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวตำบลบ้านถ้ำ  ในขั้นตอนต่อไปจะมีการทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรตำรับที่มีความถี่ในการใช้สูงบางตำรับ เพื่อให้ได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าตำรับสมุนไพรที่ใช้ มีฤทธิ์ตามที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กล่าวไว้ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคจริง

สำหรับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นั้น ถือเป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบพื้นบ้านดั้งเดิม ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งในภาคเหนือ (ล้านนา) เรียกหมอแผนโบราณ หรือ หมอพื้นบ้านเหล่านี้ว่า “หมอเมือง” ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยวิชาการที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ซึ่งภูมิปัญญาล้านนาจะแบ่งเป็นหลายศาสตร์ หลายแขนง เช่น ศาสตร์การใช้ยาสมุนไพร การนวดอัตลักษณ์ล้านนา และศาสตร์ทางพิธีกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการรักษาสุขภาพ และความเจ็บป่วยของประชาชนได้

ปัจจุบันองค์ความรู้ทางการแพทย์พื้นบ้านไทยเริ่มสูญหายไปตามกาลเวลา เนื่องจากผู้รู้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งนับวันจะมีจำนวนลดลง ทำให้ “ขาดการสืบทอด” จากคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้บุคคลที่เป็นหมอเมือง ตำรา พันธุ์พืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพร วิธีการรักษาโรค มีความสำคัญและเป็นสิ่งล้ำค่าที่ควรจะเก็บรวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทย เพื่อเป็นมรดกสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่ลูกหลานต่อไป

 

ดร.มารุต แก้ววงศ์ /ข้อมูล

พัชรินทร์ ใจข้อ/ภาพ ข่าว

 

Go to top