Menu

อาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560

 

>>>>รับชมภาพเพิ่ทเติม Click ที่นี่<<<<

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาวอนัญญา อินนุรักษ์ นางสาวสุทิวา ยืนยงกุล นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา เข้ารับรางวัลจากศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาส ได้รับรางวัลที่1 อาจารย์และนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานเรื่อง การศึกษาความเข้มข้นของ Virragri plus ในการฆ่าเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus สถานประกอบการ บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมี ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ร่วมแสดงความยินดี

Go to top