Menu

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มพ. และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยาจัดอบรมปุ๋ยหมักจากใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เกษตรตำบลบ้านตุ่น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น จัดอบรมการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้และน้ำหมักชีวภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหามลพิษจากการเผาเศษซากพืช และช่วยลดขยะจากเศษอาหาร ด้วยการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง โดยมีนางสาวจีรนันท์ เครือสาร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

เนื้อหาการอบรมภาคเช้าเริ่มการบรรยายโดย รศ.ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดอบรมในครั้งนี้ ในหัวข้อ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยหมัก จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักจากใบไม้และการผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดย นายวินัย เสียงหวาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ การบรรยาย เรื่อง โปรไบโอติกส์และน้ำผลไม้หมักบ่มเสริมสุขภาพ โดย อาจารย์ฉัตรชัย กิติพรชัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ภาคบ่ายเป็นการลงมือปฏิบัติ การผลิตน้ำผลไม้หมักบ่มเสริมสุขภาพ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการผลิตปุ๋ยหมักอัดแท่งจากใบไม้แบบไม่กลับกอง ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวก และใช้เวลาสั้นในการหมัก

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา นำโดย ดร.เนติ เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.ธิดา ไชยวังศรี ประธานหลักสูตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา ดร.มารุต แก้ววงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสรีรวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ประสานงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เพื่อคัดเลือกสถานที่จัดอบรมดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านตุ่นนั้นเป็นพื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งและสนับสนุนเรื่องเกษตรปลอดภัยสู่อาหารปลอดภัย ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเทคนิคตลอดจนวิธีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนบ้านดอกบัว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่เข้ารับการอบรมกว่า 80 คน

 

ข้อมูล ผศ.ดร.ธิดา ไชยวังศรี

ข่าว : พัชรินทร์ ใจข้อ

ภาพ: วิทยา สุนสะดี

 

Go to top